Kormányülések

JEGYZŐKÖNYV

A MINISZTERTANÁCS
1990. évi május 31-ei üléséről

(hangfelvétel alapján készült tartalmi összefoglaló kivonata)

 

Jelen vannak:

 

mint a Minisztertanács tagjai

mint a Minisztertanács üléseire állandó meghívottak

 • Rajkai Zsolt, a Közlekedési és Hírközlési Minisztérium politikai államtitkára

a távollévő miniszter képviseletében

NAPIREND ELŐTT:

Dr. Antall József: Felhívja a figyelmet a miniszterek parlamenti jelenlétének fontosságára; indokolt, hogy a minisztereknek mindig legalább a fele vegyen részt az Országgyűlés ülésein. A miniszterek távolléte esetén pedig a politikai államtitkárok vegyenek részt az Országgyűlés ülésein.

dr. Antall József: Kéri a Minisztertanács tagjait, hogy a kormányülések időpontjára lehetőség szerint ne tervezzenek más programokat. A csütörtöki ülésnapot célszerű lenne megtartani, és az ülések a Gazdasági Kabinet ülését követően általában 11.00 órakor kezdődhetnek. Felhívja a figyelmet az ügyrendi szabályok betartásának a fontosságára is. Kéri azokat a minisztereket, akik egyúttal országgyűlési képviselők is, hogy ügyeljenek a két szerep megfelelő elhatárolására. Ehhez megfelelő magatartás kialakítása szükséges; ha a miniszter képviselőként szerepel, akkor lehetőség szerint ne a miniszteri székből szóljon, mert különben kormánynyilatkozatként értékelhetik.

 

NAPIREND:

1/a Törvényjavaslat a helyi önkormányzatokról

Előadó:

 • dr. Horváth Balázs
 • dr. Balsai István

Meghívott, dr. Verebélyi Imre belügyminisztériumi államtitkár

A vitában részt vettek:

 • dr. Verebélyi Imre
 • dr. Horváth Balázs
 • dr. Antall József
 • dr. Balsai István
 • dr. Mádl Ferenc
 • dr. Surján László
 • dr. Győriványi Sándor
 • Gerbovits Jenő
 • dr. Rabár Ferenc
 • dr. Für Lajos
 • dr. Rajkai Zsolt
 • dr. Bod Péter Ákos

dr. Antall József: Javasolja, hogy a Belügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium az észrevételek figyelembevételével véglegezze a törvényjavaslatot, és a Kormány június 14-ei ülésén tárgyalja meg. Kérni kell az Országgyűlést, hogy a törvényjavaslat megtárgyalása érdekében hosszabbítsa meg működését, mert a helyhatósági választások megtartása feltétlenül szükséges. A ma tárgyalt tervezet szövege az országgyűlési bizottságoknak megküldhető, de jelezni kell, hogy ez a szöveg még nem tekinthető törvényjavaslatnak. A bizottsági vitákat a Minisztertanács is figyelembe veszi, ilyen módon a törvényelőkészítő munka párhuzamosan folyna.

A Minisztertanács dr. Antall József javaslatait elfogadta.

1/b Törvényjavaslat az önkormányzati képviselő-testületek tagjainak és a polgármestereknek a választásáról

Előadó:

 • dr. Horváth Balázs
 • dr. Balsai István

dr. Antall József: Javasolja, hogy a törvénytervezetet a Kormány érdemben ne vitassa meg, hanem az önkormányzati törvény további kezelésével azonos módon foglaljon állást.

A Minisztertanács dr. Antall József javaslatát elfogadta.

2. Előterjesztés közkegyelem gyakorlásáról

Előadó: dr. Balsai István

A vitában részt vettek

 • dr. Balsai István
 • dr. Nyiri Sándor
 • dr. Horváth Balázs
 • dr. Győriványi Sándor
 • dr. Antall József
 • dr. Surján László
 • dr. Kiss Gyula
 • Keresztes K. Sándor
 • dr. Mádl Ferenc

dr. Antall József: ajánlja, hogy a Minisztertanács az előterjesztést és a törvényjavaslatot globálisan fogadja el. Az igazságügyminiszter és a belügyminiszter szemben álló javaslatait a Minisztertanácsnak szavazás útján kell eldöntenie. Indokoltnak tartja, hogy a törvény a közkegyelem alkalmaként a június 16-ai időpontot határozza meg, de a Június 1-jei dátum érintése nélkül. Javasolja, hogy a nyolcadolásra vonatkozó indítványt, a sűrgősségi igényt, valamint a törvényjavaslat 8. § (2) bekezdésére irányuló módositást a Minisztertanács fogadja el. Szükséges, hogy a Belügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium dolgozza ki az együttműködés feltételeit, valamint a megfelelő akció- programot is. A közkegyelemre vonatkozó előzetes tájékoztatást az igazságügyminiszter és a belügyminiszter a kormányszóvivővel közösen fogalmazza meg.

A Minisztertanács az előterjesztést dr. Antall József javaslatának megfelelően elfogadta. A vitatott kérdésben a Minisztertanács 8:4 szavazataránnyal dr. Horváth Balázs álláspontját fogadta el.

Napirenden kivül:

dr. Antall József: Javasolja, hogy a Minisztertanács a kiadott napirendtől eltérően következőként az állam- és közbiztonságról szóló 1974. évi 17. tvr. módositásáról szóló előterjesztést tárgyalja.

A Minisztertanács a javaslatot elfogadta.

3. Előterjesztés az állam és közbiztonságról szóló 1974. évi 17. törvényerejű rendelet módositásáról

Előadó: dr. Kajdi József

A vitában részt vettek:

 • dr. Balsai István
 • dr. Kajdi József
 • dr. Nyiri Sándor
 • dr. Antall József

A Minisztertanács az előterjesztést elfogadta.

dr. Kádár Béla: Az I. félévben az olajszállitás területén 22 % csökkenés volt, és a hátralévő időben további csökkenés is elképzelhető. Az esetleges súlyos következmények elhárítása érdekében megfelelő koncepciót kell kidolgozni.

dr. Antall József: Az előzmények pontos feltárása érdekében meg fogja keresni Németh Miklós volt miniszterelnököt. A Gazdasági Kabinetnek kell kialakítania megfelelő szakértőcsoportot, amely a válsághelyzetre a szükséges intézkedéseket kidolgozza.

dr. Rabár Ferenc: Álláspontja szerint az energiaszolgáltatások mellett a SzovJetuniótól való pénzügyi függőségünk is nagyon erős. Ezt a bonyolult sokrétű kérdéskört is alaposan végig kell gondolni.

dr. Für Lajos: A katonai felszerelés teljes egészében a Szovjetuniótól származik. Szükséges lenne a más viszonyok kialakítása, de míg a Varsói Szerződéshez tartozik az ország, ennek esélye kevés.

dr. Antall József: Közli, hogy ma már beJelentették a jövő héten esedékes moszkvai utat. A delegációban részt vesz a köztársasági elnök, a miniszterelnök, valamint a honvédelmi miniszter és a Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára. Abban az esetben, ha a tárgyalások gazdaságpolitikai szinten is folytatódnak, indokolt. hogy Matolcsy György is kiutazzon. Ugyancsak szükséges a vezérkari főnök és Annus Antal vezérőrnagy utazása is. A programot Somogyi Ferenc államtitkár fogja össze.

dr. Jeszenszky Géza, 8-án lesz lehetőség a kétoldalú tárgyalásokra, amelyet szovjet részről felajánlottak már.

4. Előterjesztés a korengedményes nyugdíjazásról

Előadó: dr. Győriványi Sándor

A vitában részt vettek

 • dr. Győriványi Sándor
 • dr. Antall József

dr. Antall József: Ajánlja az előterjesztés és az előterjesztéshez csatolt határozati javaslat elfogadását. Emellett tájékozódni kell arról. hogy a megszűnt szerveknél (pl. Munkásőrség), valamint a honvédségnél és a Belügyminisztériumban részesültek-e 50 évnél fiatalabb személyek öregségi nyugdíjban és hányan. A feladatot a Miniszterelnöki Hivatal koordinálásával. a Társadalombiztosítási Főigazgatóság, a Honvédelmi Minisztérium és a Belügyminisztérium végezze el. Egy hónap múlva a feladatok ismeretében e problémával a Minisztertanácsnak ismét foglalkoznia kell.

A Minisztertanács az előterjesztést dr. Antall József javaslatának megfelelően elfogadta.

5. Előterjesztés a gyógyszerkereskedelmi és más egészségügyi tevékenységek bérnövelési kedvezményezéséről

Előadó: dr. Győriványi Sándor

A vitában részt vettek:

 • dr. Rabár Ferenc
 • dr. Győriványi Sándor
 • Gerbovits Jenő
 • Matolcsy György
 • dr. Antall József

dr. Antall József: Szükségesnek tartja, hogy a Munkaügyi Minisztérium egyeztessen a Népjóléti Minisztériummal, valamint a Pénzügyminisztériummal is. Vizsgálják meg a javasolt döntés gazdasági hatásait, továbbá tájékoztassák az Országos Érdekegyeztető Tanácsot is. Az Országos Érdekegyeztető Tanáccsal történt konzultációt követően kell az előterjesztést ismét a Minisztertanácshoz benyújtani.

A Minisztertanács az előterjesztést dr. Antall József javaslata szerint fogadta el.

6. Előterjesztés a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1990. évi 77. Ülésszakan résztvevő küldöttség kijelöléséről és tevékenységének irányelveiről

Előadó: dr. Győriványi Sándor

dr. Antall József: Javasolja az előterjesztés elfogadását. A Külügyminisztérium mérlegelje az utazásra javasolt személyeket. A határozati javaslat 2/b pontja alapján a delegációban még két hely van. Célszerű lenne, ha az egyik helyen a Munkaügyi Minisztérium szakértője utazna, a másik helyre pedig a Független Szakszervezeti Liga vagy a Munkástanácsok képviselője kapna részvételi lehetőséget.

A Minisztertanács dr. Antall József javaslatával az előterjesztést elfogadta.

7. Előterjesztés a Minisztertanács tervszerű működésének biztosításáról

Előadó: dr. Kajdi József

dr. Kajdi József: Kéri a Minisztertanács tagjait, hogy az ügyrendi előírásokat tartsák be. Tájékoztatást ad az ideiglenes Ügyrend-tervezetről, amelyet információs céllal már be is nyújtott. Az Ügyrendtervezettel kapcsolatban várja a Minisztertanács tagjainak a véleményét.

A Minisztertanács az előterjesztést elfogadta.

8/a Előterjesztés a Kormány által létrehozott bizottságokról, kollégiumokról, tanácsokról

Előadó: dr. Kajdi József

Az egyes bizottságokkal kapcsolatban a Minisztertanács az alábbi állásfoglalást alakította ki:

Nukleárisbaleset-elhárítási Kormánybizottság

A Minisztertanács állásfoglalása szerint a Bizottság elnöke Für Lajos honvédelmi miniszter.

Országos Atomenergiai Bizottság

Végleges döntést az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságot érintő átfogó felülvizsgálatot követően lehet hozni. Jelenleg a Bizottság elnöki tisztét az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium államtitkára lássa el, és tartozzék Mádl Ferenc tárcanélküli miniszter felügyelete alá.

Bős-Nagymarosi Beruházást Ellenőrző Társadalmi Bizottság

A Minisztertanács a Bizottság megszüntetéséről intézkedett, és felkéri az illetékes országgyűlési bizottságot feladatainak átvételére.

Tudományos Minősítő Bizottság

A Minisztertanács felkéri a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy tegyen javaslatot a Tudományos Minősítő Bizottság titkárának személyére.

Országos Munkavédelmi Bizottság

A Minisztertanács állásfoglalása szerint a munkavédelmet a Munkaügyi Minisztérium feladatkörébe kell utalni. A Minisztertanács indokoltnak tartaná, ha az Országos Munkavédelmi Bizottság elnöki tisztét is a munkaügyi miniszter töltené be.

A külkereskedelmi áruforgalommal kapcsolatos támogatásokat elbíráló Tárcaközi Bizottság

A Minisztertanács állásfoglalása szerint a Bizottság államtitkárokból álljon, elnöke pedig a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumának államtitkára legyen. A Bizottságot be kell építeni a Külgazdasági Kabinetbe.

Haditechnikai eszközök exportját és importját engedélyező Tárcaközi Bizottság

A Minisztertanács állásfoglalása szerint az államtitkári szintű bizottság elnöki tisztét dr. Boross Péter államtitkár töltse be.

A COCOM tárgyalásokat folytató Tárcaközi Bizottság

A Minisztertanács állásfoglalása szerint a Bizottság a nemzetközi gazdasági kapcsolatok miniszteré- nek felelősségi körébe kerül, a Bizottság vezetésén pedig nem szükséges változtatni. A Miniszter- tanács indokoltnak tartja Kádár György felkérését állandó tagnak.

A koncepciós büntető ügyek felülvizsgálatát elemző, értékelő bizottság

A Minisztertanács dr.Kiss Gyula tárcanélküli minisztert bízta meg, hogy tekintse át a Bizottság munkáját, és arról adjon tájékoztatást a Minisztertanácsnak. Ha a Bizottság működése indokolt, a személyi összetétel megváltoztatása érdekében a Magyar Tudományos Akadémiától kell kérni javaslatokat a Bizottság tagjaira.

A szocialista gazdasági együttműködés átalakítására irányuló munkát szervező testület

A Minisztertanács döntése értelmében a Bizottság a nemzetközi gazdasági kapcsolatok miniszterének felelősségi körébe tartozik, aki gondoskodik a Bizottság új összetételének kialakításáról.

A választásokkal kapcsolatos szakértő bizottság

A Minisztertanács a bizottságot megszüntette.

A Minisztertanács Gazdasági Kollégiuma

A Minisztertanács döntése értelmében a Gazdasági Kollégium megszűnik.

A Minisztertanács Tájékoztatáspolitikai Kollégiuma

A Minisztertanács döntése értelmében a kormányszóvivő a Minisztertanács legközelebbi ülésére dolgozzon ki javaslatot.

A Minisztertanács Tanácsi Kollégiuma

A Minisztertanács a Tanácsi Kollégium megszüntetése mellett foglalt állást.

A Minisztertanács Tudománypolitikai Kollégiuma

A Minisztertanács dr. Mádl Ferenc tárcanélküli minisztert bízta meg a Bizottság szerepének és összetételének átfogó felülvizsgálatára. A Minisztertanács állásfoglalása szerint a Bizottság elnöki tisztét dr. Mádl Ferenc, alelnöki tisztét pedig Entz Géza politikai államtitkár töltse be.

A Minisztertanács Nemzetiségi Kollégiuma

A Minisztertanács dr. Kiss Gyula tárcanélküli minisztert bízta meg a Bizottság szerepének és összetételének átfogó felülvizsgálatával. A Minisztertanács állásfoglalása szerint a Bizottság elnöki tisztét dr. Kiss Gyula, alelnöki tisztét pedig a Miniszterelnöki Hivatalba kinevezett illetékes politikai államtitkár töltse be.

Országos Vallásügyi Tanács

A Minisztertanács a Vallásügyi Tanács megszüntetésé-ről intézkedett, amely azonban nem érinti a Tanács Titkárságának működését.

Gazdasági Deregulációs Tanács

A Minisztertanács állásfoglalása értelmében a Gazdasági Deregulációs Tanács megszünik, a gazdasági deregulációval kapcsolatos feladatokat pedig az Igazságügyi Minisztérium veszi át.

Országos Társadalombiztositási Tanács

A Minisztertanács állásfoglalása értelmében az Országos Társadalombiztositási Tanács a népjóléti miniszter felelősségi körébe kerül.

Országos Egészségvédelmi Tanács

A Minisztertanács állásfoglalása szerint az Országos Egészségvédelmi Tanács a népjóléti miniszter felelősségi körébe tartozik.

Országos Érdekegyeztető Tanács

A Minisztertanács állásfoglalása szerint az Országos Érdekegyeztető Tanácsban a Kormányt a munkaügyi miniszter képviseli. A munkaügyi miniszter vizsgálja meg a Tanács személyi összetételét.

8/b Előterjesztés a kormánybiztosok jogállásának rendezéséről

Előadó: dr. Kajdi József

A vitában részt vettek:

 • dr. Mádl Ferenc
 • dr. Antall József

dr. Mádl Ferenc: Indokoltnak tartaná, hogy a Miniszterelnöki Hivatal a következő minisztertanácsi ülések egyikére készitsen ismét javaslatot a kormánybiztosi problematika megoldása érdekében.

dr. Antall József: Javasolja Mádl Ferenc inditványának az elfogadását. Az újabb intézkedésig indokolt, hogy a Dunai Vizlépcső kormánybiztosával, valamint a Budapest-Bécs Világkiállítás kormánybiztosával kapcsolatban a szükséges koordinációs teendőket Matolcsy György politikai államtitkár lássa el.

Az előterjesztést a Minisztertanács dr. Antall József javaslatainak megfelelően elfogadta.

8/c Előterjesztés a KGST és egyéb nemzetközi gazdasági, műszaki-tudományos bizottságok vezetésében történő változásokról

Előadó: dr. Kajdi József

Az előterjesztést a Minisztertanács elfogadta.

8/d Előterjesztés az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség felügyeletének módositásáról

Előadó: dr. Kajdi József

A vitában részt vettek:

 • dr. Balsai István
 • dr. Bod Péter Ákos
 • dr. Antall József

A Minisztertanács az előterjesztést elfogadta.

9. Előterjesztés az államtitkárok és a helyettes államtitkárok munkadíjáról

Előadó: dr. Kajdi József

A Minisztertanács az előterjesztést elfogadta.

10. Személyi javaslatok

Előterjesztés a Magyar Nemzeti Bank elnökhelyettesének kinevezéséről

Előadó: dr. Kajdi József

Előterjesztés belügyminiszter-helyettes felmentéséről

Előadó: dr. Kajdi József

Előterjesztés a Minisztertanács Hivatala elnökhelyettesének felmentéséről

Előadó: dr. Kajdi József

Előterjesztés Tabajdi Csaba miniszterhelyettes, a Minisztertanács Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Titkárság vezetőjének felmentéséről

Előadó: dr. Kajdi József

Előterjesztés szociális és egészségügyi miniszterhelyettes felmentéséről

Előadó: dr. Kajdi József

Előterjesztés államtitkár, valamint miniszterhelyettes felmentéséről

Előadó: dr. Kajdi József

Előterjesztés a volt Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökhelyettesének felmentéséről

Előadó: dr. Kajdi József

Előterjesztés államtitkári, valamint miniszterhelyettesi felmentésekről

Előadó: dr. Kajdi József

Előterjesztés a Minisztertanács Hivatala elnökének felmentéséről

Előadó: dr. Antall József

A Minisztertanács az előterjesztéseket elfogadta és állást foglalt Szombathelyi Ferenc honvédelmi miniszterhelyettes felmentéséről is. A Minisztertanács felhatalmazta a miniszterelnököt, hogy személyi ügyekben a Minisztertanács két ülése között a Minisztertanács utólagos jóváhagyásával határozatot adjon ki.

11. Szóbeli különfélék, bejelentések

Előterjesztés a búza 1990. évi termelői áráról

A vitában részt vettek:

 • Nagy Ferenc József
 • dr. Rabár Ferenc
 • dr. Kádár Béla
 • dr. Antall József

dr. Antall József: Véleménye szerint az ilyen jellegű ügyeket a Gazdasági Kabinet elé kell terjeszteni. Az üggyel összefüggésben állást kell foglalni a szubvenciós limit kérdésében is. A kérdéssel ezt követően foglalkozhat ismét a Minisztertanács.

A Minisztertanács az előterjesztést dr. Antall József javaslatának megfelelően elfogadta.

dr. Antall József: Az FKgP agrárpolitikai programjával kapcsolatban az ülés előtt kiosztott anyagot a későbbiekben meg kell vitatni. Ezzel kapcsolatban a kormánykoalíciónak egységes álláspontot kell kialakítania. Ezt a kérdést kormányzati szempontból a Gazdasági Kabinetnek is meg kell vitatnia.

Keresztes K. Sándor: Kéri a Minisztertanácstól, hogy a PHARE-program környezetvédelmi fejezetének aláírásához szükséges felhatalmazást kapja meg.

A Minisztertanács a kért felhatalmazást megadta.

dr. Antall József: Felhívja a figyelmet, hogy a közelgő NSZK-beli látogatásra összegezni kell a tárcák kívánságait. Az ehhez szükséges koordinációs tevékenységet Matolcsy György politikai államtitkár végezze el.

dr. Antall József: Bejelenti, hogy az izraeli kormány hajlandó magyar paraszt fiatalokat háromhavi időtartamban kibucokban tartani. Az ehhez szükséges koordinációt a Földművelésügyi Minisztériumnak kell elvégezni.

Nagy Ferenc József: Felhívja a figyelmet a miniszterek lakásügyeinek rendezésére, amelyet meg kell oldani.

dr. Antall József: A Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkárát kell megbízni a lakásigények összegyűjtésével és annak feltárásával, hogy az érdekeltek milyen megoldások megteremtését kívánják.

dr. Kajdi József: Kéri a Minisztertanácsot, járuljon ahhoz hozzá, hogy dr. Antall József miniszterelnök az Orvostörténeti Múzeum Könyvtár és Levéltár főigazgatói tisztét átmenetileg, társadalmi megbízatásban, díjtalanul betölthesse.

dr. Antall József: Csak a tudományos irányításról lenne szó, átmenetileg és ingyenesen.

A Minisztertanács a kért hozzájárulást megadta.

Siklós Csaba: Bejelenti, hogy a következő héten Madridba utazik.

A Minisztertanács a bejelentést tudomásul vette.

dr. Mádl Ferenc: Bejelenti. hogy a következő héten Isztanbulba utazik.

A Minisztertanács a bejelentést tudomásul vette.

dr. Jeszenszky Géza: Bejelenti, hogy a következő héten Koppenhágába, Párizsba és Brüsszelbe utazik.

A Minisztertanács a bejelentést tudomásul vette.

dr. Kiss Gyula: Bejelenti, hogy június 7-10. között Franciaországban tartózkodik.

A Minisztertanács a bejelentést tudomásul vette.

dr. Antall József: Bejelenti, hogy a Minisztertanács következő ülése csütörtökön 11.00 órakor lesz, és az ülést dr. Horváth Balázs belügyminiszter vezeti.


dr. Antall József s.k.
miniszterelnök

dr. Kajdi József s.k.
a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkára