Kormányülések

JEGYZŐKÖNYV - KIVONAT

A MINISZTERTANÁCS
1990. évi május 24-ei üléséről

Jelen vannak:

mint a Minisztertanács tagjai

mint a Minisztertanács üléseire állandó meghívottak

Annus Antal vezérőrnagy, mint meghívott.

Napirend előtt:

A Minisztertanács dr. Antall József javaslatának megfelelően elfogadta a Sarlós úr által rendezett fogadáson résztvevő miniszterek körét, akik a következők:
népjóléti miniszter, művelődési és közoktatási miniszter, földművelésügyi miniszter, nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztere és Mádl Ferenc tárca nélküli miniszter.

A Minisztertanács dr. Kádár Béla szóbeli előterjesztését is elfogadta, és felkérte dr. Kajdi Józsefet a minisztertanácsi határozat elkészítésére a következők szerint:
a Minisztertanács hatalmazza fel a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Minisztérium közigazgatási államtitkárát, hogy a Világbank részére megküldendő fejlesztéspolitikai szándéklevelet a Magyar Köztársaság nevében aláírja, továbbá bízza meg a pénzügyminisztert és az MNB elnökét, hogy az érdekeltekkel egyetértésben 1990. június 30-ig dolgozzon ki intézkedési tervet a program végrehajtására.

NAPIREND

1/ TÁJÉKOZTATÓ A SZOVJET CSAPATKIVONÁS HELYZETÉRŐL, VALAMINT A MÁJUS 28-ÁN ÉS JÚNIUS 4-ÉN SORRA KERÜLŐ TÁRGYALÁSOKKAL KAPCSOLATOS EGYES KÉRDÉSEKRŐL

Előadó: Annus Antal vezérőrnagy

A vitában részt vettek:

 • dr. Kiss Gyula
 • dr. Mádl Ferenc
 • dr. Balsai István
 • dr. Antall József
 • dr. Kádár Béla
 • dr. Jeszenszky Géza
 • dr. Győriványi Sándor

dr. Antall József: Javasolja, hogy a kormányon belül egy bizottság vizsgálja meg a külügyminiszter által felvetett kérdéseket politikai, gazdasági és nemzetközi jogi szempontból. E bizottság vizsgálja meg annak lehetőségét is, hogy felvethető-e a tárgyalások során a szovjet csapatok 195557. közötti jogellenes tartózkodása. A bizottság tagjai: a honvédelmi miniszter, aki egyben a bizottság elnöke, a külügyminiszter, Mádl Ferenc tárca nélküli miniszter, valamint szükség esetén még más miniszterek is bevonásra kerülhetnek. A bizottságtól kéri elsődlegesen a június 7-ei út előtti szakmai felkészítést.

dr. Mádl Ferenc: Javasolja még a bizottságba tagként Matolcsy Györgyöt, a Miniszterelnöki Hivatal gazdaságpolitikai államtitkárát.

dr. Antall József: Indítványozza, hogy a Minisztertanács fogadja el az ideiglenesen Magyarországon tartózkodó szovjet csapatok kivonásáról szóló egyezmény végrehajtásáról adott tájékoztatót. Állapítsa meg, hogy az egyezmény végrehajtása az előírt ütemterv szerint folyik. A felek eltérő álláspontjának egyeztetése érdekében további tárgyalásokra van szükség. A közeli napokban sorra kerülő szakértői szintű tárgyalások eredményét is figyelembe véve a fent említett bizottság tekintse át a magyar álláspont megalapozását szolgáló tényeket, és erről 1990. június 7. előtt nyújtson be előterjesztést a Minisztertanácshoz.

A Minisztertanács dr. Antall József javaslatának megfelelően a tájékoztató jelentést elfogadta.

2/ TÁJÉKOZTATÁS A VARSÓI SZERZŐDÉS POLITIKAI TANÁCSKOZÓ TESTÜLETÉNEK MOSZKVÁBAN JÚNIUS 7-ÉN KEZDŐDŐ TANÁCSKOZÁSÁRÓL.

Előadó: dr. Jeszenszky Géza

A vitában részt vettek: a Kormány valamennyi tagja.

dr. Antall József: Indítványozza, hogy a Minisztertanács a tanácskozáson való részvételt feltételesen fogadja el, rövid időn belül döntsön a részvétel szintjéről, valamint a delegáció összetételéről. A Kormány diplomáciai úton tájékozódjék a szomszédos országok részvételi szándékáról, magatartásáról és álláspontjáról. A Kormány kérje fel a külügyminisztert, hogy a kérdésben kérje ki a lengyel, a cseh, a román, a kelet-német nagykövet, valamint a szovjet szóvivő véleményét.

A Minisztertanács dr. Antall József javaslatának megfelelően a szóbeli tájékoztatót elfogadta.

3/ ELŐTERJESZTÉS NAGYKÖVETEK FELMENTÉSÉRE

Előadó: dr. Jeszenszky Géza

A vitában részt vettek:

 • dr. Antall József
 • dr. Mádl Ferenc
 • dr. Horváth Balázs
 • dr. Bod Péter Ákos

dr. Antall József: Felkéri a külügyminisztert, hogy a diplomáciai apparátus felülvizsgálatánál és bizonyos misszióknál történő személycseréknél előzetesen vegye fel a kapcsolatot a nemzetközi gazdasági kapcsolatok miniszterével, valamint a honvédelmi miniszterrel. Meg kell vizsgálni a külkereskedelmi gárdát is, s adott esetben közülük is kiválasztható a megfelelő személy. Alapvető érdek az, hogy a számunkra kiemelt jelentőségű helyeken olyan személyek kerüljenek kinevezésre, akik megfelelően tudják képviselni a magyar Kormányt.

dr. Antall József: Indítványozza még, hogy kezdődjön meg a korkedvezményes nyugdíj kérdésének felülvizsgálata, amelyért első helyen a munkaügyi miniszter felelős, aki a felülvizsgálat során vegye fel a kapcsolatot a Társadalombiztosítási Főigazgatósággal, a honvédelmi miniszterrel, valamint a belügyminiszterrel.

A Minisztertanács dr. Antall József javaslatát elfogadja.

4/ TÁJÉKOZTATÓ A KORMÁNYBIZTOSOKRÓL ÉS A MINISZTERTANÁCS FELÜGYELETE ALATT ÁLLÓ SZERVEKRŐL

Előadó: dr. Kajdi József

dr. Antall József: Indítványozza, hogy a következő csütörtöki minisztertanácsi ülésre készüljön előterjesztés a Kormány által létrehozott bizottságokról, a kormánybiztosok jogállásának rendezéséről, a KGST és egyéb nemzetközi gazdasági, műszaki- tudományos bizottságok vezetésében történő változásokról, az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség felügyeletének módosításáról, továbbá a nemzetbiztonsági szolgálatok felügyeletének rendezéséről.

A Minisztertanács dr. Antall József javaslatát elfogadja.

dr. Antall József; Felveti, hogy a Magyar Nemzeti Bank elnökét fel kell kérni, tegyen előterjesztést Hárshegyi Frigyes MNB elnökhelyettessé történő kinevezésére. Készüljön továbbá jelentés a Magyar Nemzeti Bank jelenlegi helyzetéről, jogállásáról, működési feltételeiről. A jelentés elkészítéséért dr. Kádár Béla a felelős. A jelentés megtárgyalására meghívottként értesíteni kell a Magyar Nemzeti Bank elnökét.

dr. Antall József: Bejelenti, hogy szombaton nem hivatalos látogatásra Nyugat-Berlinbe megy, ahol többek között Kohl kancellárral is találkozik.

A Minisztertanács a bejelentést tudomásul veszi.

jegyzokonyv kivonat 1990 05 24 alairas