Kormányülések

JEGYZŐKÖNYV

A MINISZTERTANÁCS

1990.évi június 7-ei üléséről

(hangfelvétel alapján készült tartalmi összefoglaló kivonata)

Jelen vannak:

 

mint a Minisztertanács tagjai

a távollévő miniszterek képviseletében.

mint a Minisztertanács üléseire állandó meghívottak

 • dr. Kiss Elemér, a Környezetvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára

mint a Minisztertanács ülésére meghívott.

NAPIREND

1. Előterjesztés a tanácsi választott tisztségviselők munkajogi helyzetének rendezésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 1079/1990. (V.10.) MT határozat módosításáról

Előadó: dr. Horváth Balázs

Az előterjesztést a Minisztertanács elfogadta.

2. Előterjesztés az Állami Népességnyilvántartó Hivatalnak a belügyminiszter felügyelete alá helyezéséről

Előadó: dr. Horváth Balázs

A vitában részt vettek:

 • Katona Tamás
 • Keresztes K. Sándor
 • dr. Bod Péter Ákos
 • dr. Horváth Balázs
 • dr. Surján László

A Minisztertanács az előterjesztést dr. Horváth Balázs javaslatának megfelelően elfogadta.

3. Előterjesztés a bírósági népi ülnökök megbízatásának meghosszabbításáról

Előadó: dr. Balsai István

A vitában részt vettek:

 • dr. Balsai István
 • Rajkai Zsolt
 • dr. Pálos Miklós
 • dr. Horváth Balázs

A Minisztertanács az előterjesztést elfogadta, és kezdeményezi az Országgyűlésnél a sürgősségi tárgyalást.

4. Személyi Javaslatok

Előadó: dr. Kajdi József

A Minisztertanács Szombathelyi Ferenc honvédelmi miniszterhelyettest - érdemei elismerése mellett - tisztségéből 1990. június 1-jei hatállyal felmentette;
Láng Istvánt, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárává, Csurgai Árpádot, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettesévé három évi időtartamra - 1990. május 24-ei hatállyal - kinevezte.

5. Javaslat a Minisztertanács 1990.június 14-ei ülése napirendjére

Előadó: dr. Kajdi József

A vitában részt vettek:

 • dr. Horváth Balázs
 • dr. Kajdi József
 • dr. Győriványi Sándor

dr. Horváth Balázs: Javasolja a következő ülés napirendi pontjai közül az 1., 2., 9., valamint a 12. napirendi pontok törlését. A 3. és a 8. napirendi pontok elhagyása még további vizsgálódást igényel.

dr. Kajdi József: Indokoltnak tartja, hogy a következő ülés tárgyalja meg a kamatadó törvénnyel kapcsolatos előterjesztést, a kormánybiztosok jogállásáról szóló előterjesztést, valamint a titkosszolgálati eszközök átmeneti engedélyezéséről szóló törvényjavaslatra vonatkozó előterjesztést.

dr. Győriványi Sándor: Kéri, hogy a Minisztertanács következő ülésén tárgyalja meg a gazdasági vezetők kiemelkedő prémiumával kapcsolatos előterjesztést is.

A Minisztertanács az előterjesztést a javaslatoknak megfelelően elfogadta.

6. Szóbeli különfélék

dr. Horváth Balázs: A szovjet csapatok kivonulásával összefüggésben kiürült objektumok hasznosításával foglalkozó tárcaközi bizottság megszűnt. A központi és a helyi érdekek egyeztetésére célszerű a tárcaközi bizottság újjáalakítása, amely államtitkári és helyettes államtitkári szinten működhet. Az érdekelt tárcákat a Belügyminisztérium fel fogja kérni a bizottsági munkában való közreműködésre.

A Minisztertanács a tájékoztatást tudomásul vette.

dr. Horváth Balázs: Kéri a Minisztertanácsot, hogy szóbeli előteresztése alapján módosítsa a budapesti irodahelyiségekkel való gazdálkodás egyes kérdéseiről szóló 1039/1980. (IX. 23.) MT határozatot. A módosítást a központi igazgatás szervezeti változásai indokolják.

A bizottság tevékenységére jelenleg, legalább a helyhatósági választásokig szükség van.

dr. Horváth Balázs: Javasolja még, hogy a bizottságot a belügyminiszter vezesse, tagként pedig a munkában vegyen részt a pénzügyminiszter, a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatásiállamtitkára, továbbá a Fővárosi Tanács elnöke által megbízott tisztségviselő.

A Minisztertanács a szóbeli előterjesztést dr. Horváth Balázs javaslatának megfelelően elfogadta.

dr. Kajdi József: Kéri, hogy az ügyek sürgősségére való tekintettel a Minisztertanács az európai gazdasági közösséggel fennálló Juhkereskedelmi megállapodás módosításához és az EFTA-val együttműködési nyilatkozat aláírásához szükséges felhatalmazásokat tartalmazó határozatokat fogadja el.

A Minisztertanács dr. Kajdi József javaslatának megfelelően a felhatalmazásokat tartalmazó határozatokat elfogadta.

dr. Horváth Balázs: Tájékoztatást ad arról, hogy a Belügyminisztérium és a szaktárcák a korábbi viszonyok között megállapodásokat kötöttek, amelyek alapján a minisztériumok úgynevezett SZT-tiszteket fogadtak. Kéri, hogy a miniszterek ezeket a dokumentumokat részére küldjék meg.

dr. Kajdi József: Kéri, hogy a tárcák jelezzék a Miniszterelnöki Hivatalnak, hogy az Országgyűlés nyári szünetének megkezdése előtt milyen törvényjavaslatokat kívánnak még benyújtani.

Kéri továbbá, hogy a címzetes államtitkári tisztségekre történő felkérés előtt a miniszterek konzultáljanak a miniszterelnökkel.

A tárcák jelzései szerint az államtitkárok és helyettes államtitkárok bérére nem mindenütt áll rendelkezésre a szükséges bérfedezet. Indokolt, hogy e problémát a Gazdasági Kabinet is vizsgálja meg.

dr. Surján László: Rácz Albert a Társadalombiztosítási Főigazgatóság vezetője bejelentette nyugdíjazási kérelmét. Az új vezető kinevezésére vonatkozó személyi javaslatot a június 21-ei ülésre terjeszti elő. Ugyancsak javasolja, hogy a Minisztertanács ezen az ülésén foglalkozzon a gyógyszerárak emelésével, a gyógyszerhelyzettel foglalkozó előterjesztéssel is.

dr. Kajdi József: Az összkormányzati munka javítása érdekében tárcaközi bizottság létrehozatala szükséges. A Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkárának vezetésével működő bizottság rendeltetése elsősorban a minisztériumok feladatainak és hatásköreinek kidolgozására, illetve az ezzel kapcsolatos koordinációra terjedne ki. Kéri, hogy a tárcák a közeli napokban a megfelelő személyi javaslatokat tegyék meg.

A Minisztertanács a bejelentéseket tudomásul vette.

Keresztes K. Sándor: Bizonyos államigazgatási munkakörök betöltéséhez magyar állampolgárság szükséges. E követelmény alól a kinevezési jog gyakorlójának felettese adhat felmentést. A Minisztertanácstól kéri a felmentést, hogy dr. Illés Zoltánt, a Környezetvédelmi Minisztériumba helyettes államtitkárrá kinevezhesse.

A Minisztertanács a kért felmentést megadta.

dr. Müller György: A külföldi úton tartózkodó dr. Kiss Gyula tárca nélküli miniszter kéri, hogy a Minisztertanács rendelje el a Gyermek és Ifjúsági Alapitvány helyzetének felülvizsgálatát.

A Minisztertanács a javaslatot elfogadta, és dr. Kiss Gyula tárca nélküli minisztert bízta meg, hogy a felülvizsgálatról 30 napon belül gondoskodjék.

Rajkai Zsolt: Kéri a Minisztertanácsot, hogy foglalkozzék a vidéken élő miniszte- rek és államtitkárok lakásgondjának a megoldásával.

dr. Kajdi József: A lakásproblémával foglalkozó anyagot a Minisztertanács következő ülésén a különfélék között előterjeszti.

dr. Kajdi József: Tájékoztatja a Minisztertanácsot, hogy az Országgyűlés Hivatalának vezetőjével tárgyalásokat folytat a Parlament épületének hasznosításáról, illetve az elhelyezési problémákról. A Minisztertanács felhatalmazása birtokában a tárgyalásokon olyan álláspontot fog képviselni, hogy a miniszterelnök és a Miniszterelnöki Hivatal továbbra is a Parlament épületében működhessen.

A Minisztertanács a kért felhatalmazást megadta.


dr. Horváth Balázs s.k.
belügyminiszter

dr. Kajdi József s.k.
a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkára