Kormányülések

JEGYZŐKÖNYV

A KORMÁNY

1990. évi szeptember 6-ai üléséről

Jelen vannak:

 

mint a Kormány tagjai

 • dr. Király Péter, a Pénzügyminisztérium közigazgatási államtitkára (13,30h-ig)
 • Lukáts Miklós, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium politikai államtitkára (19,30h-től)
 • dr. Manherz Károly, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium közigazgatási államtitkára (19,30h-ig)
 • Pohankovics István, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium politikai államtitkára (14,30h-ig)
 • Rajkai Zsolt, a Közlkedési és Hírközlési Minisztérium politikai államtitkára (14,30h-től)
 • Sárossy László, a Földművelésügyi Minisztérium politikai államtitkára (13,30h-ig)
 • Tarján Lászlóné, a Környezetvédelmi Minisztérium politikai államtitkára

a távollévő miniszter képviseletében

mint a Kormány üléseire állandó meghívottak

a miniszterelnök által a Kormány Ülésére meghívott

NAPIREND:

1. Előterjesztés a gazdasági folyamatok 1990. I. félévi és ezévben várható alakulásáról.

Előadó: dr.Rabár Ferenc

Meghívott:

 • dr. Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke
 • dr. Király Péter, a Pénzügyminisztérium közigazgatási államtitkára
 • dr. Sárossy László, a Földművelésügyi Minisztérium politikai államtitkára
 • dr. Mándy Endre, a Földművelésügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára

A vitában részt vettek:

 • dr. Antall József
 • dr. Surányi György
 • dr. Rabár Ferenc
 • dr. Matolcsy György
 • dr. Kádár Béla
 • dr. Boross Péter
 • dr. Surján László

Az előterjesztést a Kormány elfogadta

2. Előterjesztés az állami költségvetés 1990. évi várható helyzetéről.

Előadó: dr.Rabár Ferenc

Meghívott:

 • dr. Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke
 • dr. Király Péter, a Pénzügyminisztérium közigazgatási államtitkára
 • dr. Sárossy László, a Földművelésügyi Minisztérium politikai államtitkára
 • dr. Mándy Endre, a Földműveléséügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára

A vitában részt vettek:

 • dr. Rabár Ferenc
 • dr. Für Lajos
 • dr. Balsai István
 • dr. Király Péter
 • dr. Horváth Balázs
 • dr. Matolcsy György
 • dr. Győriványi Sándor
 • Nagy Ferenc József
 • dr. Surányi György
 • dr. Kádár Béla
 • dr. Surján László
 • dr. Mádl Ferenc
 • dr. Manherz Károly
 • Rajkai Zsolt
 • dr. Bod Péter Ákos
 • dr. Antall József
 • dr. Forrai István
 • dr. Jeszenszky Géza
 • dr. Mándy Endre
 • dr. Müller György

A Kormány az előterjesztést azzal fogadta el, hogy

- az állami költségvetésből finanszírozott költségvetési szervek számának és támogatásának csökkentésére a Miniszterelnöki Hivatal keretében, a Miniszterelnöki Hivatal gazdaságpolitikai államtitkárának felelősségi körében "állami feladatokat felülvizsgáló ad hoc bizottságot kell létrehozni";

- az előterjesztéshez mellékelt határozati javaslatot ki kell egészíteni a Gazdasági Kabinet - államtitkárok részvételével tartott - 1990. augusztus 31-ei ülésén elfogadott állásfoglalással, és az új határozati javaslatot a Kormány szeptember 9-ei rendkívüli ülésén elő kell terjeszteni;

- hozzájárul ahhoz, hogy a honvédelmi miniszter szeptember 1-jétől a minisztérium saját megtakarításainak terhére 25 %-os bérfejlesztésről intézkedjék és az előterjesztett határozati javaslattal szemben - 1 ellenszavazattal - nem csökkenti a honvédelmi kiadásokat;

- a többletigények közül elfogadja az IM büntetésvégrehajtása, az IM BV vállalatokra, valamint a Vám- és Pénzügyőrségre vonatkozó igényt.

3. Előterjesztés a termőföld tulajdonjogi rendezésének egyes kérdéseiről szóló törvénytervezetről.

Előadó:

 • Nagy Ferenc József
 • dr. Balsai István

Meghívott:

 • Sárossy László, a Földművelésügyi Minisztérium politikai államtitkára
 • dr.Mándy Endre, a Földművelésügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára

A vitában részt vettek:

 • Nagy Ferenc József
 • Sárossy László
 • dr. Balsai István
 • dr. Mándy Endre
 • dr. Surján László
 • dr. Győriványi Sándor
 • dr. Horváth Balázs
 • Rajkai Zsolt
 • dr. Mádl Ferenc
 • dr. Antall József
 • dr. Forrai István
 • dr. Boross Péter

A Kormány az előterjesztést azzal fogadta el, hogy

- sürgősen az Alkotmánybíróság állásfoglalását kell kérni az alábbi kérdésekben:

a) nem jelent-e alkotmánysértő hátrányos megkülönböztetést a földtulajdon reprivatizációja, ha más területeken - eltérő privatizációs és kártalanitási elvekre tekintettel - nem kerlil sor a tulajdonba való visszaadásra,

b) lehetséges-e a szövetkezetek esetében törvényi rendelkezés alapján a tulajdon elvonása, kisajátítási eljárás és kártalanítás mellőzésével,

- kétség esetén vizsgálandó az is, hogy nem Utközik-e az Alkotmányban rögzített öröklési jogba, ha a föld reprivatizációja az eredeti tulajdonos gyermekéig nyilik meg;

- tisztázni szükséges az igények kielégítése után fennmaradó föld további tulajdoni helyzetét (törvényjavaslat 7.§ (3) bekezdés );

- az Alkotmánybíróság eljárása alatt gondoskodni kell a szövetkezeti törvény felülvizsgálatáról, valamint a privatizációs és a kártalanitási törvények előkészítéséről, és a törvényjavaslatokat a termőföld tulajdonjogi rendezésének egyes kérdéseiről szóló törvényjavaslattal együtt kell a Parlament elé terjeszteni;

- a törvényjavaslat szövegén a szükséges apróbb módosításokat el kell végezni (a megszűnt szervezetek fogalmát ki kell terjeszteni az önkormányzatokra is, a 9.§ (2) bekezdésében meghatározott bizottság teendőit az önkormányzat vezetője lássa el, a 10.§-ban szabályozott igazolási kérelemre vonatkozó előírást összhangba kell hozni az államigazgatási eljárás általános szabályaival).

4. Előterjesztés az aszálykárról.

Előadó: Nagy Ferenc József

Meghívott:

 • Sárossy László, a Földművelésügyi Minisztérium politikai államtitkára
 • dr. Mándy Endre, a Földművelésügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára

A vitában részt vettek:

 • dr. Rabár Ferenc
 • dr. Antall József
 • Nagy Ferenc József
 • dr. Surján László
 • dr. Müller György

Az előterjesztést a Kormány azzal fogadta el, hogy

- a határozati javaslat 1. pontjában említett 15 1 15-20 %-ra módosul;

- a határozati javaslat 3. pontjával kapcsolatban a szükséges előterjesztést a Földművelésügyi Minisztérium terjessze elő;

- a határozati javaslat 4. pontjában meghatározott intézkedésre a Kormány az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóságot nem felhatalmazza, hanem az intézkedést kezdeményezi;

- a határozati javaslat 5. pontjában a Kormány azzal a kezdeményezéssel ért egyet, amely szerint nem adóztatja meg 16 %-os mértékig a bérfejlesztést;

- a határozati javaslat 6. pontjában a Kormány felkéri a Magyar Nemzeti Bank elnökét, hogy a IV. negyedév refinanszírozási keretének kialakításakor vegye figyelembe az aszálykár mértékét;

- a határozati javaslat 7. pontja kiegészül azzal, hogy a mindenkori jegybanki kamathoz képest 10 %-nak megfelelő kamatengedményt kell adni;

- a határozati javaslat 8. pontjának első bekezdése marad meg, és rögzíteni kell, hogy a határozati javaslatban említett 380 millió forintot a Földművelésügyi Minisztérium bocsátja rendelkezésre.

5. Előterjesztés a földhivatali feladatok ellátásának feltételeiről.

Előadó: Nagy Ferenc József

Meghívott:

 • Sárossy László, a Földművelésügyi Minisztérium politikai államtitkára
 • dr. Mándy Endre, a Földművelésügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára

A vitában részt vettek:

 • dr. Mándy Endre
 • dr. Rabár Ferenc
 • dr. Antall József

A Kormány az előterjesztést azzal fogadta el, hogy a pénzügyi kérdésekről következő ülésén az állami költségvetési 1990. évi várható helyzetéről szóló határozati javaslat megvitatásakor dönt.

6. Előterjesztés a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról.

Előadó:

 • dr. Horváth Balázs
 • dr. Balsai István

Meghívott: dr.György István, a Belügyminisztérium főosztályvezetője

A vitában részt vettek:

 • dr. Horváth Balázs
 • dr. György István
 • dr. Müller György
 • dr. Mádl Ferenc
 • dr. Kádár Béla
 • dr. Boross Péter
 • dr. Bod Péter Ákos
 • Rajkai Zsolt
 • dr. Surján László
 • dr. Antall József
 • dr. Rabár Ferenc
 • dr. Forral István

A Kormány az előterjesztést 1 tartózkodással azzal fogadta el, hogy

- a törvényjavaslat 2., 3. és 4. számú melléklete a kormányülésen kiosztott módosítási javaslatnak megfelelően változik;

- a köztisztviselők munkaideje az általános előírások szerint alakul;

- a Miniszterelnöki Hivatalban lehetővé kell tenni kormánytanácsadó! munkakörök létesítését;

- a végkielégítés összegét csökkenteni kell;

- a Kormány kezdeményezi az Országgyűlésnél a törvényjavaslat sürgős tárgyalását, és a törvényjavaslat előadójának dr. Horváth Balázs belügyminisztert jelölte ki.

7. Tájékoztató a költségvetési intézményeket képviselő szakszervezetekkel lefolytatott kormányzati tárgyalásokról.

Előadó: dr. Győriványi Sándor

A Kormány a tájékoztatást tudomásul vette.

8. Előterjesztés az Országos Kisvállalkozási-Fejlesztési ügynökség hatásköréről, szervezetéről és működéséről.

Előadó: dr. Bod Péter Ákos

A vitában részt vettek:

 • dr. Bod Péter Ákos
 • dr. Rabár Ferenc
 • dr. Antall József
 • dr. Kádár Béla /li>
 • dr. Győriványi Sándor
 • dr. Boross Péter
 • dr. Horváth Balázs

A Kormány az előterjesztést azzal fogadta el, hogy

- a létrehozandó szervezet ügynökség helyett az iroda elnevezést viselje;

- az iroda működése terjedjen ki a mezőgazdaságra is;

- az iroda mellett működjék tanácsadó testület, amelyben részt vesznek az érdekelt tárcák képviselői;

- az iroda működését alapból kell finanszírozni, amelyekbe a tárcák és a vállalkozói szervezetek fizethetnek be, valamint eleme lehet a külföldi támogatás is.

9. Különfélék.

a) Szóbeli tájékoztató az OVIBER és a Donau-Kraftwerke közötti jogvitáról.

Előadó: Siklós Csaba

Meghívott:

 • Perjés Gyula, a Környezetvédelmi Minisztérium kabinetfőnöke
 • dr. Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke

A vitában részt vettek:

 • dr. Siklós Csaba
 • dr. Antall József
 • Tarján Lászlóné
 • Perjés Gyula
 • dr. Mádl Ferenc
 • dr. Surányi György
 • Pohankovics István
 • dr. Jeszenszky Géza

A Kormány a Donau-Kraftwerke levelével kapcsolatban 1 tartózkodással úgy foglalt állást, hogy a válaszban nem indokolt összegszerű ajánlat megtétele, még akkor sem, ha az a per meginditának a veszélyével járna. E mellett azonban magánjellegű, illetve félhivatalos úton és diplomáciai csatornákon keresztül jelezhető az osztrák félnek, hogy szeptember végére lesz meghatározható az az összeg, ami Magyarország magára vállalhat. Ennek érdekében a környezetvédelmi miniszter utasítsa dr. Sámsondi Kiss György kormánybiztost, hogy a tényleges felmérésről a Kormány részére szeptember végéig készítsen jelentést.

b) Előterjesztés a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló 1990. évi törvénymódosítása tárgyában készített törvényjavaslatról.

Előadó:

 • dr. Horváth Balázs
 • dr. Balsai István

A Kormány az előterjesztést elfogadta és sürgősségi kezdeményezéssel az Országgyűlés elé terjeszti.
A Kormány állásfoglalása alapján a törvényjavaslat előadója dr. Horváth Balázs belügyminiszter

c) Előterjesztés a Magyar Köztársaság Országgyűlése házszabályainak megalkotásával kapcsolatok tennivalókról.

Előadó: dr. Balsai István

A vitában részt vettek:

 • dr. Balsai István
 • dr. Müller György
 • dr. Antall József

A Kormány az előterjesztést elfogadta és felhatalmazta a miniszterelnököt, hogy levéllel forduljon az Országgyűlés elnökéhez, amelyben kezdeményezi a házszabályok mielőbbi megalkotását és felajánlja azok elkészítéséhez a kormányzat segítségét.

d) Előterjesztés a nemzetbiztonsági feladatok ellátásának, átmeneti szabályozásáról szóló 26/1990. (11.14.) MT rendelet módosításáról.

Előadó: dr. Boross Péter

A vitában részt vettek:

 • dr. Boross Péter
 • dr. Horváth Balázs
 • dr. Antall József

Az előterjesztést a Kormány elfogadta.

e) Javaslat a kisebbségi szervezetek önkormányzati választási költségvetési támogatásáról.

Előadó:dr. Kiss Gyula (távollétében a szóbeli kiegészítést dr.Müller György tette meg)

A vitában részt vettek:

 • dr. Müller György
 • dr. Rabár Ferenc
 • dr. Forral István
 • dr. Horváth Balázs
 • dr. Antall József
 • dr. Surján László
 • dr. Balsai István

A Kormány az előterjesztést nem fogadta el és úgy döntött, hogy a javaslatot megfelelő előkészítés után ismét a Kormány elé kell terjeszteni. A Kormány állásfoglalása szerint tisztázni kell azt is, hogy milyen körülmények között kerülhetett sor a kisebbségi szervezetek önkormányzati választási költségvetési támogatásával kapcsolatos kormányzati kötelezettség vállalására.

f) Előterjesztés az Állami Vagyonügynökség elhelyezéséről.

Előadó: Csépi Lajos (távollétében a szóbeli kiegészítést dr.Matolcsy György tette meg)

A vitában részt vettek:

 • dr. Matolcsy György
 • dr. Antall József
 • dr. Győriványi Sándor
 • dr. Mádl Ferenc
 • dr. Rabár Ferenc

A Kormány úgy foglalt állást, hogy az Állami Vagyonügynökség átmeneti elhelyezésének megoldása érdekében dr. Szilvásy György, a Miniszterelnöki Hivatal helyettes államtitkárának vezetésével jöjjön létre egyeztető bizottság, amelyben a Pénzügyminisztérium, a Munkaügyi Minisztérium valamint az Állami Vagyonügynökség képviselői vesznek részt.

g) Tarján Lászlóné, a Környezetvédelmi Minisztérium politikai államtitkára arra tett szóbeli előterjesztést, hogy a Kormány a környezetvédelmi miniszter már elfogadott, de még ki nem hirdetett statútumának módosításával járuljon hozzá, hogy a miniszter irányítása alatt a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség szétbontásával Környezetvédelmi Főfelügyelőség, valamint Országos Természetvédelmi Hivatal működjék.

A Kormány úgy foglalt állást, hogy a javaslatot Írásbeli előterjesztés alapján szeptember 13-ai ülésén tárgyalja meg.

jegyzokonyv kivonat 1990 09 06 alairas 1

jegyzokonyv kivonat 1990 09 06 alairas 2