Antall József - a csodált államférfi

Tovább érkeznek a világ minden tájáról azok a részvéttáviratok, amelyekben állam- és kormányfók, külügyminiszterek, vezető politikusok fejezik ld mélységes sajnálatukat és megrendülésüket Antall József miniszterelnök elhunytának alkalmából.

* * *

Francois Mitterand, a Francia Köztársaság elnöke részvéttáviratot küldött Antall József özvegyének. A francia államfő ebben a következőket írja: „Nagy szomorúsággal töltött el férjének halálhíre. Tudtam, hogy beteg, mégis azt reméltem, felépül, s újra elfoglalhatja helyét hazájának kormánya élén, és lehetőďé válik a már tervbe vett franciaországi utazása, amelyet rendkívüli örömmel vártam. Szeretném személyesen is mély együttérzésemról biztosítani az Önt és egész Magyarországot sújtó gyászában. Kérem, Asszonyom, fogadja mély tiszteletemet és részvétem kifejezését!”

* * *

A Lengyel Köztársaság elnöke és miniszterelnöke, Lech Walesa, illetve Waldemar Pawlak hétfőn fejezték ki részvétüket Antall József miniszterelnök elhunyta alkalmából.

* * *

Ukrajna államfője, Leonyid Kravcsuk hétfőn fejezte ki részvétét Antall József elhunyta alkalmából Göncz Árpád köztársasági elnöknek. Az ukrán külügyminiszter, Anatolij Zlenko a magyar diplomácia vezetőjének, Jeszenszky Gézának tegnap fejezte ki részvétét. Mint levelében írja: Fogadja őszinte együttérzésemet Antall Józsefnek, Ukrajna nagy barátjának korai elhunyta miatt, akinek a Magyar Köztársaság miniszterelnöki posztján jelentős szerepe volt az államaink közötti jószomszédi kapcsolatok erősödésében. Osztozunk az Önöket ért nagy veszteség fölötti fájdalmukban.

* * *

John Major brit miniszterelnök tegnap részvéttáviratot küldött Boross Péternek. A brit kormányfő méltatta Antall József szerepét a térségbeli demokrácia létrehozásában. Major felidézte azt is, mennyit tanult a térségben végbement fejleményekról Antall Józseftól. Douglas Hurd brit külügyminiszter Jeszenszky Gézának küldött részvéttáviratot, és abban nemzetközi tekintélyű, nagy tisztelettel övezett, csodált államférfinak nevezte Antall Józsefet. Margaret Thatcher volt brit miniszterelnök tegnap ugyancsak levelet küldött, de ennek tartalmát Londonban nem hozták nyilvánosságra.

* * *

Li Peng kínai kormányfő részvéttáviratot küldött tegnap Boross Péter magyar ügyvezető kormányfőnek, mélységes megrendülésének adva kifejezést Antall József miniszterelnök halálhírének hallatán. A kínai külügyminisztérium szóvivóje az MTI pekingi irodájának nyilatkozva hangsúlyozta, hogy Antall József miniszterelnök nagy erőfeszítéseket tett hivatali éveiben a kínai-magyar kapcsolatok fejlődéséért.

* * *

Antall József halála „nagyon rosszkor jött, mert még nagyon sokáig fenn kellene tartani Magyarországon a folyamatosságot” — jelentette ki Habsburg Ottó, a Páneurópai Unió, valamint az Európai Parlament magyar ügyekkel foglalkozó küldöttségének elnöke az Amerika Hangja számára nyilatkozott.

(Uj Magyarország, 1993. december 15.)

* * *

Részvétnyilvánítások az országgyűlés elnökének postájából

„Olyan meggyőződésű emberként fogok rá emlékezni, mint aki hivatali ideje alatt Magyarország kormányának élén országa visszatérését támogatta az európai demokráciák nagy csalácljába.”

Catherine Lalumiěre,
az Európa Tanács főtitkára

* * *

„Antall miniszterelnök kormányzása alatt a demokratikus Magyarország mint a stabilitás pólusa írta be magát az emberek tudatába Európában. Államférfiúi előrelátásának mindannyian sokat köszönhetünk.”

Rita Süssmuth,
a Német Szövetségi Gyűlés elnöke

* * *

„Szilárd világnézeti és politikai meggyőződése következtében emberi és államférfiúi példaképként marad meg személye mindannyiunk emlékezetében.”

Heinz Fischer,
az Osztrák Nemzeti Tanács elnöke

* * *

„Vállalva egy nehéz és bátor küzdelmet, történelmi módon járult hozzá ahhoz, hogy Magyarország a nagy európai demokratikus országok családjához csatlakozzon.”

Philippe Seguin,
a Francia Nemzetgyűlés elnöke

* * *

„Együtt gyászolunk Önökkel a nagy államférfi, Antall József miniszterelnök úr elhunyta miatt, aki méltán büszkén képviselte a magyar nemzetet az egész világon.”

Moshe Jahoda,
az Amerikai Joint magyarországi igazgatója

* * *

„Fejet hajtunk Antall Úr történelmi szerepe előtt, és lávánjuk, hogy példája még sokáig segítsen magyar barátainknak országuk vezetésében.”

Francois Nicollaud,
a Francia Köztársaság nagykövete
(UjMagyarország, 1993. december 17.)

* * *

Peresz főhajtása

Antall Józsefben igen kiegyensúlyozott, kedves személyiséget ismertünk meg, amikor Izraelben járt - mondotta az elhunyt magyar kormányfőról a zsidó állam külügyminisztere, Simon Peresz, aki a néhai miniszterelnök búcsúztatása alkalmából érkezett Budapestre. Péntek este válaszolt magyar újságírók kérdéseire, s kifejtette: Antall József személye már csupán amiatt is kiemelkedő jelentőségű volt izraeli megítélés szerint, mert édesapja köztudottan zsidók sokaságát mentette meg az életnek az üldöztetés napjaiban. Az elhunyt politikus az izraeli nép szemében annak a nagy, történelmi kísérletnek a megtestesítóje volt, amelyet a magyar nép hajt végre függetlensége, önazonossága helyreállításának reményében - mondotta Peresz, hozzátéve: Izraelben nagy tekintélynek örvendett Antall József, s mindaz, amit képviselt. (MTI)

(Új Magyarország, 1993. december 18.)

* * *

II.János Pál pápa részvétnyilvánítása

„Gondja volt minden magyarra. Hazánknak megbecsülést szerzett a világ népei és kormányai előtt Hivatását népe iránti hűséggel és az Isten előtti számadás tudatában töltötte be.”

Távirat Antall József miniszterelnök özvegyéhez:

„Mély gyásszal értesültem, mélyen tisztelt Excellenciás Asszonyom, szeretett férje, Antall József miniszterelnök úr elhalálozásáról nehéz, fájdalmas betegsége után, megerősítve az egyház szentségeivel. Elhunyt férje országa és népe érdekeit és javát gondosan szem előtt tartva, a biztos jövő építéséhez elengedhetetlen elvekhez való következetes ragaszkodással, valamint keresztény meggyőződéssel szolgálta Magyarországot, és vetette meg az elnyomás nehéz évtizedei után a nemzet számára a megújulás kezdeti alapjait, megnyitva az utat a többi néppel való testvéries együttélés és együttműködés felé.

Kérve imámban, hogy Isten részesítse őt az örök élet örömében és békéjében, szívból adom Önre és a gyászoló hozzátartozókra apostoli áldásomat.

Joannes Paulus PP. 11.”

 

Távirat Göncz Arpád köztársasági elnökhöz:

„A szomorú hírre Oexcellenciája, Antall József miniszterelnök úr elhalálozásáról, Excellenciádnak, valamint a becses ország polgárainak szívből jövő, őszinte, mély részvétemet fejezem ki. A jogállam demokratikus elveihez való következetes ragaszkodással, egyúttal a keresztény Magyarország ezeréves hagyományai és értékei szem előtt tartásával, nem kevésbé a többi magas emberi érték - köztük a szabadság - biztosításával, amelyek mindig is jellemezték nagy népét, a keresztény hitet élő államférfi szívvel-lélekkel szolgálta országát. Maradandó érdeme, hogy az elnyomatás nehéz évtizedei után megmutatta és megnyitotta az utat a magyar és a többi nép közötti testvéries kapcsolat és a közösség kiépítése felé. Bensőséges imával fohászkodom a Mindenhatóhoz, hogy befogadva őt a világosság és a béke honába, adja meg neki az örök életet, amelyet remélt, s amelyben hitt Önnek és a gyászoló magyar népnek Isten atyai oltalmát és áldását kérem.

Joanneš Paulus PP. II.”

(MDF Hír Lap, 1993. december 18., különkiadás)

* * *

Meggyőződéses európai

Bonnból jelenti az MTI: Antall József hajlíthatatlan hazafi és meggyőződéses európai volt. Országának megmutatta azt az utat, amely visszavisz a szabad Európában elfoglalt megszokott helyéhez. Vezetésével Magyarország döntő lépéseket tett a demokrácia és a piacgazdaság irányába, nagymértékben neki köszönhető, hogy ma Magyarország a stabilitás szigete egy nyugtalan környezetben - állapította meg Helmut Kohl német kancellár a Boross Péter ügyvezető kormányfóhöz intézett részvéttáviratában, amelynek szövegét hétfőn este hozták nyilvánosságra Bonnban. A német kancellár Antall József özvegyének is lerótta kegyeletét. A Boross Péterhez intézett táviratban Kohl hangsúlyozta, hogy a németek - és ő személyesen - megbízható barátot veszítenek el, aki ismét történelmi jelentőséggel ruházta fel a két ország, a magyarok és a németek hagyományos barátságra és partnerségre épülő kapcsolatait, osztályrészét Németország egységének újra elnyerésében nem lehet eléggé értékelni.

* * *

Jó barát volt

Valéry Giscard ďEstaing volt francia köztársasági elnök, aki személyesen ismerte az elhunytat, párizsi tudósítónknak nyilatkozva értékelte Antall József szerepét.

- Nagyon lesújtott a vasárnap esti közlemény. Tudtam súlyos betegségéról, de reméltem, hogy a sors megkegyelmez neki, és felül tud kerekedni a gyilkos kóron. Halálhíre annál jobban fáj, mivel személyesen ismertük és becsültük egymást. Személyében nagy formátumú politikust, a demokrácia elkötelezett hívét tiszteltem. Mindenki, aki jól ismerte őt, egyben szerette is.

Még a magyarországi parlamenti választások előtt, egy kis csoport élén járt nálam, párizsi házamban. Ezután is többször találkoztunk, például az Európai Demokratikus Unió budapesti konferenciáján. Megragadt emlékezetemben egy őszinte ember mondata. Elmesélte nekem: Magyarországon gyakran szemére vetik a komorságát. „Hogy tudnék nevetni hazám súlyos helyzetét látván?' — tette fel a kérdést önmagának. Nagyon jelentősnek ítélem a művét, annál is inkább, mivel a békés átmenet a térségben, ma már látjuk, egyáltalán nem természetes. Ő ezt a folyamatot úgy vezette, hogy soha, egy pillanatra sem feledkezett meg a demokrácia játékszabályairól.

* * *

Űr marad utána

Thomas Schreiber, a francia rádió neves kommentátora és Kelet-Európa- szakértője újságíróként többször találkozott a magyar miniszterelnökkel. Így értékeli Antall József tölténelmi szerepét az elmúlt négy év demokratikus átmenetének irányításában: Antall József kimagasló alakja volt a legújabb kori demokratikus magyar történelemnek. Meghatározó szerepe volt abban, hogy Magyarországnak sikerült a demokratikus átmenetet véráldozatok nélkül megtennie.

— Meggyőződésem, hogy az utókor is a legnagyobb magyar államférfiak sorában fogja őt nyilvántartani. S ez teljes mértékig független attól, hogy mit gondolunk politikájáról, hogyan értékeljük azt a szerepet, amit nem is annyira a magyar kormány, mint inkább az MDF élén játszott.

Antall nagy űr hagy maga után, de nem mondom azt, hogy ez pótolhatatlan, hiszen Magyarország több mint ezer év óta fennáll, s Antall József nélkül is tovább kell, hogy haladjon a demokratikus átalakulás útján. Azt senki sem elfelejteni, hogy mennyit tett a magyar demokrácia megszilárdításáért ez az ember, aki élete utolsó szakaszában sokat szenvedett, s már csak emiatt is nagy tisztelettel kell rá gondolnunk. Megítélésem szerint olyan politikus nincs, aki felérne Antall Józseffel, viszont vannak olyan politikusok valamennyi párton belül, akik ha összefognak, meg tudják oldani azt a nehézséget, amelyet a miniszterelnök tragikus távozása jelent.

* * *

Bírta rokonszenvünket

Christopher Dodd amerikai szenátor, aki még a magyarországi rendszerváltozás előtt ismerkedett meg Antall Józseffel, a Népszabadság kérésére magyar újságíróknak ezt nyilatkozta: - Nagy fájdalommal értesültem Antall József korai haláláról. Nagyon tiszteltem őt, és abban a megtiszteltetésben is részesültem, hogy részt vehettem az általam képviselt állam, Connecticut egyetemének ünnepségén, amikor az díszdoktorrá avatta a magyar miniszterelnököt. Noha Antall Józsefnek nem volt akkora nemzetközi hírneve, mint Havelnek és Walesának, ez nem izgatta őt, Antall vérbeli államférfivé lett, mély történelmi érzékkel és tudósi ismeretekkel. Higgadt, mérsékelt stílusa tette őt az új demokráciák leghatékonyabb és legsikeresebb vezetójévé. Ezért kapta Magyarország a térségbe irányuló nyugati befektetések oroszlánrészét, és így nyerte el Antall tucatnyi nyugati vezető, így Bush, Kohl és Thatcher rokonszenvét.

(Népszabadság, 1993. december 18.)

* * *

Bonn támogatásáról biztosítja hazánkat

Kölni tudósítónktól: A Die Welt így ír: „Magyarország nemcsak európai méretű politikust és államférfit veszített el, hanem a stabilitás olyan képviselójét, aki nemcsak saját országát, hanem az egész Kárpátmedencét és Kelet-Közép-Európát is bevonta elképzeléseibe. Nemzeti öntudatú magyar volt és kereszténydemokrata. Hazája jövójét az európai egyesülésben látta.” A lap kiemeli, hogy Antall József majdnem tökéletesen beszélt németül, és őszinte barátja volt, a németeknek.

„Bátor ember volt, vállalta a felelősség kockázatát. Halálos betegségének felismerése után is kitartott a feladat mellett, hogy kormányozza az országot ahelyett, hogy barátai és családja körében nyugalmat keresett volna” - írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung, majd így folytatja: „Tudta, hogy tóle frigg az érzékeny koalíció Idegyensúlyozása, a kormányzási képesség megőrzése. El akart jutni a következő választásokhoz.” Antall József munkáját értékelve a FM megállapítja: „A magyar kormánynak sikerült megindítania az ipar és kereskedelem privatizációját, az állami vállalatok áthelyezését magánkézbe, a szociális esélyek megnyitását, amelyből a többség is kivehette a részét. Meggyőződésból csatlakozott az Európai Unióhoz, és nemzeti-konzervatív pártját átvezette az európai kereszténydemokrata politika sínpárjára. Életművét csak a késóbbi évek során lehet majd valósan felmérni, ha Magyarország - egyenjogú tagként - bejutott a Nyugat politikai és biztonsági rendszerébe.”

A bonni politikusok közül elsőként Klaus Kinkel szövetségi külügyminiszter méltatta Antall József érdemeit. „Magyarország olyan személyiséget veszített el, aki a történelmileg forrongó idókben hazáját odaadóan szolgálta, elvezette a demokrácia útjára és egyben Európába. Őszinte emberiességtól áthatott gondolkodásmódja és cselekedetei mélyen meghatottak” hangoztatta a német külügyminiszter, és ugyanakkor támogatásáról biztosította Magyarországot, hogy tovább tucljon haladni az Antall József által megkezdett úton.

Helmut Kohl kancellár az elhunyt özvegyéhez intézett személyes levelében így fogalmazott: „Osztom egy különleges ember elvesztése feletti fájdalmát, akit túl korán ragadott ki körünkból a sors. Bátorsággal és áldozatkészséggel végezte magas hivatalának kötelességét, egészen az utolsó pillanatig. Antall József halálával Európa kiemelkedő személyiséget vesztett el, Magyarország pedig egy elismert államférfit. Mi, németek, olyan politikust gyászolunk, aki fáradhatatlanul harcolt a szabadságért, a demokráciáért, és különös érdemeket szerzett a magyar-német kapcsolatok kiépítésében. Személy szerint jó barátot vesztettem el” - hangzik a német kancellár levele.

S.L.

(Uj Magyarország, 1993. december 14.)

* * *

Bill Clinton levele

Az Amerikai Egyesült Államok budapesti Információs Szolgálata az MTI rendelkezésére bocsátotta Bill Clinton amerikai elnök magyar fordítású levelét, amelyet Göncz Árpád köztársasági elnökhöz intézett.

Igen tisztelt Elnök Úr!

Kérem, fogadja és tolmácsolja a magyar népnek őszinte részvétemet Antall József Miniszterelnök Úr elhunyta alkalmából. A miniszterelnök halála nemcsak Magyarország, hanem a világ összes demokratikus állama számára nagy veszteség.

Antall József, a posztkommunista Magyarország első miniszterelnöke úgy marad meg emlékezetünkben, mint erős, ezekben a történelmi idókben a szabadság iránt feltétlenül elkötelezett vezető. Nemcsak igaz barátja volt az Egyesült Államoknak, hanem aktív paľtnerünk is nemzetközi erőfeszítéseinkben, melyeknek célja a demokrácia intézményének, a stabilitásnak és a gazdasági reformoknak az elmélyítése és biztosítása Kelet-Közép-Európában. Halálát nagy veszteségként éli meg mind Európa, mind az Egyesült Államok. Ezekben a nehéz időkben gondolatainkban és imáinkban együttérzünk Antall József miniszterelnök úr családjával és az egész magyar néppel.

Őszinte tisztelettel:

William J. Clinton

(Új Magyarország, 1993. december 14.)

* * *

Az Antall József óltal megkezdett út tovább folytatható

Műsorvezető: Antall József kormányfő elhunyta kapcsán párizsi tudósítónknak exkluzív interjút adott Raymond Barre, aki hosszú éveken át volt Franciaország miniszterelnöke és jelenleg is a harmadik legnépszerűbb politikusa hazájának. Raymond Barre Antall József kormányzása idején ötször járt Magyarországon (egyébként köztudott, hogy a felesége magyar).

Riporter: Közismert, hogy a francia politikusok közül talán Önnek volt a legközelebbi kapcsolata Antall Józseffel. Több tekintetben is személyes viszony fíízte Önt néhai miniszterelnökünkhöz. Hogyan emlékszik meg most róla?

Raymond Barre, Franciaország volt miniszterelnöke: Antall József visszafogott és udvarias ember volt, ugyanakkor óriási akaraterővel megáldva. Meghatározó szerepet játszott Magyarország függetlenségének ki- Mvásában. Többek között neki is köszönhető, hogy Magyarország megszabadult az egykori Szovjetunió önkényuralmától. Antall József képes volt egyben tartani a Magyar Demokrata Fórumot. Olyan pillanatban vállalta a miniszterelnökséget, amikor Magyarország a politikai pluralitás és a gazdasági reformok útjára lépett. Ezek a feladatok óriási energiát követeltek tóle. Igen nagy tiszteletet vívott ki magának külföldön. A halála pedig mindenképpen hatalmas vesztesége Magyarországnak.

Riporter: A franciaországi megemlékezések közül több azt emeli ki, miniszterelnökként az egyik legfóbb politikai feladatának azt tartotta, hogy minél hamarabb integrálja Magyarországot az Európai Unióba. Hogyan látja Ön, milyen esélye van Magyarországnak a csatlakozásra Antall József halála után? Nem tart-e attól, hogy az ország esetleg eltolódik szélsőségesebb irányba, és ettól visszariadnak az Unió tagállamai?

Raymond Barre: Úgy gondolom, az Antall József által megkezdett út tovább folytatható. Gondolom, arról is mindenki meg van győződve, hogy ez a legmegfelelóbb irány Magyarország számára. Ez persze vonatkozik a többi kelet-közép-európai államra is. A szovjet birodalom széthullása után Magyarország csakúgy, mint Lengyelország, Csehország, Románia vagy Bulgária, azt a célt kell tűzze maga elé, hogy mielóbb eljusson egy olyan társadalmi, politikai és gazdasági szintre, amely lehetóĺré teszi, hogy fönnakadások nélkül bejuthasson a demokratikus Európába. Tudom, hogy gazdasági téren már nagy előrelépés történt Magyarországon. Már az előző átmeneti kormány is megkezdte az átalakítást, és ezt az Antall-kabinet tovább folytatta. Ám Magyarországnak még jobban nyitnia kell a Nyugat felé. Mondhatnám, életbevágóan fontos, hogy gazdasági rendszerét mielőbb versenyképessé tegye, hiszen a fejlett piacgazdaságok között csak így lehet partner. Ez politikai érdeke is, hiszen csak a demokratikus intézményrendszer és a fejlett gazdaság kiépítésével válhat Magyarország az Európai Unió amire egyébként minden esélye megvan.

Ez persze stratégiai érdeke is, hiszen Magyarország békéje és stabilitása csakis a Nyugat-Európában alkalmazott biztonsági rendszerek alapján garantálható.

(Kossuth Rádió, Világóra c. műsor, felelős szerkesztő Ónodi György, műsorvezető Frei Tamás, 1993. december 19., 9h)

* * *

Sok német gyászolja őt

Műsovezető: Antall József halála kapcsán nyilatkozott a „Világórának” az egyik legismertebb és legtekintélyesebb német politikus, Johannes Rau, a tizenhétmillió lakosú Eszak-Rajna—Vesztfália szociáldemokrata párti kornáányroje. Bonni tudósítónknak mondta el véleményét.

Johannes Rau, Németország Észak-Rajna—Vesztfália tartománya kormányfője: A most elhunyt Antall József miniszterelnököt akkor ismertem meg, amikor még orvostörténészként dolgozott. A hetvenes évek elején részt vett egy düsseldorfi kongresszuson; ez volt a kevés lehetőségek egyike, amikor külföldre utazhatott.

Már akkor beszélgettünk egymással általában politikai kérdésekról. Később többször találkoztunk, legutoljára idén augusztusban, továbbá kapcsolatban voltunk, amikor októberben gyógykezelték őt a kölni egyetemi klinikán.

Antall Józsefet csodáltam azért, ahogyan az életéért küzdött. Az utolsó beszélgetésünkból mindig emlékemi fogok aľra az aggodalmára is, hogy Délkelet- és Kelet-Európa államai esetleg nem kötődhetnek elég szorosan a Nyugathoz, és hogy a demokrácia nem erősödhet meg megfelelően olyan időszakban, amikor más népek körében új hegemónia-igények keletkezhetnek. Osztottam ezt az aggodalmát, egyek voltunk ebben.

Az én szememben Antall József nagyszerű ember volt, igazi demokrata. Sok német is gyászolja őt.

(Kossuth Rádió, Világóra c. műsor, felelős szerkesztő Onodi György, műsorvezető Frei Tamás, 1993. december 19., 9.05h.)

* * *

Az életét tette fel

Műsorvezető: Antall József halála után Magyarországról és a magyar átalakulás folyamatáról, hazánk európai integrációjáról mondott véleményt Giscard ďEstaing, a Francia Demokratikus Unió elnöke, volt államfő.

Valery Giscard ďEstaing, Franciaország egykori elnöke, jelenleg a Francia Demokratikus Unió elnöke: A világ nagyon keveset tud a volt kollektivista országok átalakulásának nehézségeiról. Sokkal körülményesebb átmenetról van szó, mint azt sokan gondolták. Ez mindenképpen megerősíti a nagyobb támogatás szükségességét. Ezért minden lehetséges alkalommal én sürgetem, hogy a Nyugat és fóként az Európai Közösség tegyen többet Magyarországért. A Magyar Köztársaság is arra törekszik, hogy belátható időn belül csatlakozhassák a nyugat-európai közösséghez, ami az életkörülmények javulásával is járna. De ha szélsőségek ütik fel a fejüket - jelenjenek meg bármilyen mezben -, csak eltávolítják az országot ettól a céltól.

Éppen ezért azt kívánom, hogy valósuljon meg az a politikai cél, amelynek elérésére Antall József az életét tette fel: átvezetni az országot egy olyan nyugati típusú demokráciába, amely sikerrel tud egyensúlyozni a jobb- és baloldali irányzatok között.

Akármi is fog most már Magyarországon történni, annak demokratikus jellege lesz. A fejlődés már a vasfüggöny leomlása előtt megkezdődött, úgyhogy önöknek már vannak tradícióik.

Műsorvezető: Es az egykori köztársasági elnök a szavait ezzel zárta:

Giscard ďEstaing: Antall József, Isten veled!

(Televízió, Híradó, főszerkesztő Pálfy G. István, műsorvezető: Péterbencze Anikó, 1993. december 21., 1930h)

* * *

Antall József a békés jövő megteremtésén fáradozott

Műsořvezető: (... ) Antall József temetésére sokan eljöttek a világ jelentős politikusai közül. Szavuknak súlya van, akár Antall Józsefról, akár Magyarországľól, akár a közös távlatokról nyilatkoznak. Nyilatkozataikat adjuk közre ez alkalomból.

Albat Gore, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke: Antall József miniszterelnök határozottsággal, nagy szakértelemmel és bölcs előrelátással vezette országát az átmenet drámai időszakában. A vele együttműködő politikai erőkkel oly módon kezelte az átalakulás folyamatát, hogy Magyarország képes volt felzárkózni a meglévő demokráciákhoz. Az Egyesült Államokban nagyra értékelik ezt a tevékenységet, a baráti kapcsolatot, amely kialakulhatott a két nép között. Az Egyesült Államok hálás azért a segítségért, amit Magyarország nyújt Clinton elnök „Partnership for peace” javaslatához, és amely a kelet-közép-európai országok biztonságához nyújt garanciát. Clinton elnök sokat vár a „visegrádi” országok vezetőivel való januári találkozótól, ahol ezt a kérdést részletesen is meg fogják tárgyalni.

Helmut Kohl, a Német Szövetségi Köztársaság kancellárja: Hölgyeim és Uraim, szomorú alkalomból látogattam most el Önökhöz. Egy hűséges barátomtól kell most búcsút vennem. Nem tudom, a magyarok tisztában vannak-e vele, hogy kit is gyászolnak. Antall József a békés jövő megteremtésén fáradozott, és azon, hogy Magyarországot nyitottá tegye a nyugati demokráciák számára. Ő volt az, aki az országot kivezette a varsói paktumból, aki segítette, hogy az európai értékek gyökeret verjenek ebben az országban. Meggyőződésem, hogy a kormányfő örökségének birtokosai tovább folytatják ezt a politikát. Ehhez én mint német kancellár minden tőlem telhető segítséget megadok.

* * *

A zsarnokságból a szabad társadalom kiépítése felé

Margaret Thatcher, Nagy-Britannia volt miniszterelnöke: Magyarország az az állam, amelyik a volt szocialista országokat kiszakította a kommunizmusból, és elindította a szabad társadalom felépítésének folyamatát. Hogy ez sikerült, abban nagy szerepe volt Antall Józsefnek, aki bátorságával mindenki számára példát mutatott, s aki élete utolsó pillanatáig erejét megfeszítve dolgozott, mert a reá háruló feladatok elvégzése mindennél fontosabb volt a számára. Meggyőződésem, hogy a történelem a nagy emberek életműve. És ő történelmi személyiség volt. Tartozunk emlékének azzal, hogy megoldjuk a még ránk váró feladatokat, és hogy Magyarország - amely még mindig élen jár ebben a fontos és értékes térségben - tovább mutassa az utat a zsarnokságból a szabad társadalom kiépítése felé.

Simon Peresz, Izrael Állam külügyminisztere: Az Antall név számunkra zsidók számára igen becses. A most elhunyt miniszterelnöknek az édesapja sokunk életét mentette meg a holocaust idején, ezért őt nemzeti hősként tartjuk számon. A fia, Antall József miniszterelnöksége idején pedig nagymértékben javultak az izraeli-magyar kapcsolatok. Eltöröltük az országaink közötti vízumkötelezettséget, ami a turizmus gyors fejlődését segíti elő; ugyancsak nőtt az országaink közötti kereskedelmi forgalom mértéke, és úgy gondolom, hogy mindez csak a kezdet. Az izraeli kormány mindig is nagyra értékelte, hogy Magyarországon megértik a törekvéseit. Hálásak vagyunk azért, ahogyan az ENSZ-ben Magyarország az izraeli érdekek mellett szavazott. Azt is el kell mondanom, hogy a Magyar-zsidó együttélés során a magyar értékek éppen úgy beépültek a zsidó kultúrába, ahogyan a zsidó kulturális értékek beépültek a magyar kultúrába.

(Magyar Televízió, A Hét c. műsor, főszerkesztő és műsoľvezető: Pálfy G. István, 1993. december 19., 19 óra)