Kormányülések

JEGYZŐKÖNYV

A KORMÁNY

1990. évi augusztus 30-ai üléséről

Jelen vannak:

 

mint a Kormány tagjai

a távollévő miniszter képviseletében

mint a Kormány üléseire állandó meghívottak

1. Előterjesztés a Kárpótlási Hivatal személyi, tárgyi és működési feltételeiről.

Előadó: dr. Kiss Gyula

Meghívott:

 • Tüttős Sándor, a Kárpótlási Hivatal megbízott vezetője
 • dr.Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke

A vitában részt vettek:

 • dr. Kiss Gyula
 • dr. Horváth Balázs
 • dr. Balsai István
 • dr. Rabár Ferenc

Az előterjesztést a Kormány azzal fogadta el, hogy

- a Belügyminisztérium a Hivatal elhelyezése céljára szolgáló épületet ideiglenesen, a Hivatal működési időtartamára adja át;

- a Hivatal működéséhez szükséges 10 M Ft-nak a Pénzügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium közötti megosztását az érintettek tisztázzák.

Napirenden kivül:

Előterjesztés a bányászati hűségjutalom kifizetéséről.

Előadó:

 • dr. Bod Péter Ákos
 • dr. Rabár Ferenc

Meghívott:

 • dr. Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke
 • Bakai Árpád, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium helyettes államtitkára
 • Ligeti Pál, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium főosztályvezetője

A vitában részt vettek:

 • dr. Bod Péter Ákos
 • dr. Rabár Ferenc
 • dr. Surányi György
 • dr. Győriványi Sándor
 • dr. Horváth Balázs
 • Keresztes K. Sándor
 • Bakai Árpád
 • Mádl Ferenc
 • dr. Boross Péter
 • dr. Müller György
 • dr. Györgyi Kálmán
 • dr. Kelemen András
 • dr. Andrásfalvy Bertalan

A szóbeli előterjesztés alapján - három tartózkodással - a Kormány utasította a pénzügyminisztert, hogy 1 494 400 ezer Ft összegben a bányászati hűségjutalom költségvetésből kifizetéséről gondoskodjék.

2. Előterjesztés a Kormány energetikapolitikai koncepciójáról.

Előadó: dr. Bod Péter Ákos

Meghívott!

 • dr. Barát Gábor, az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság főosztályvezetője
 • Auth Henrik, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára
 • Bakai Árpád, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium helyettes államtitkára
 • Ligeti Pál, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium főosztályvezetője

A vitában részt vettek:

 • dr. Bod Péter Ákos
 • Bakai Árpád
 • Ligeti Pál
 • dr. Horváth Balázs
 • dr. Rabár Ferenc
 • Keresztes K. Sándor
 • dr. Kelemen András
 • dr. Jeszenszky Géza

Az előterjesztést a Kormány elfogadta és hozzájárult, hogy a tájékoztatót az apróbb szövegmódosítások elvégzése után az ipari és kereskedelmi miniszter az Országgyűléshez benyújtsa.

3. Előterjesztés a szénbányászat szerkezetátalakítási programjáról, javaslat a szükséges kormányzati intézkedésekre.

Előadó: dr. Bod Péter Ákos

Meghívott:

 • dr. Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke
 • dr. Barát Gábor, az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság főosztályvezetője
 • Auth Henrik, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára
 • Bakai Árpád, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium helyettes államtitkára
 • Ligeti Pál, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium főosztályvezetője

A vitában részt vettek:

 • dr. Bod Péter Ákos
 • Auth Henrik
 • dr. Rabár Ferenc
 • dr. Kelemen András
 • dr. Barát Gábor
 • Keresztes K. Sándor
 • dr. Surányi György
 • dr. Győriványi Sándor
 • dr. Györgyi Kálmán
 • dr. Balsai István
 • dr. Sárossy László
 • dr. Kiss Gyula
 • dr. Mádl Ferenc

Az előterjesztést a Kormány azzal fogadta el, hogy

- a határozati javaslat 2. pontjában említett trösztöt az ipari és kereskedelmi miniszter nem hozza létre;

- az 1991. január 1-jétől a lakossági szénáremelés a 40-50 %-ot nem haladja meg; valamint a termelői szénárrendszer a környezetvédelmi szempontokra is figyelemmel lesz;

- a kiadandó kormányhatározat 3/a. és d. pontja felelősként a környezetvédelmi minisztert is feltünteti;

- a bezárásra itélt bányákhoz tartozó, valamint az egyes új termelőegységek teherbiróképességét meghaladó tartozásokat, csak a legindokoltabb esetekben és mértékben kell az államadósság terhére leírni; a határozat 3/d. pontjában a bányabezárások költségeihez beleértendő a bányakár és a tájrehabilitáció is;

- az előterjesztéshez mellékelt 4. számú mellékletben meghatározott szociálpolitikai csomagról a Kormány nem foglal állást, hanem megbízza a munkaügyi minisztert, valamint a népjóléti minisztert, hogy a Társadalombiztosítási Főigazgatóság, valamint az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium bevonásával 1 hónapon belül készítsen előterjesztést;

- a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központról szóló kormányrendelet szövegét összhangba kell hozni a felszámolásra vonatkozó jogszabályokkal.

4. Előterjesztés a jogszabályon alapuló államosítások, közérdekű igénybevételek, továbbá egyes jogszabályi kötelezettségalapján az államot terhelő kártalanítási kötelezettségekről.

Előadó: dr. Rabár Ferenc

A vitában részt vettek:

 • dr. Rabár Ferenc
 • dr. Kelemen András
 • dr. Boross Péter
 • dr. Horváth Balázs
 • dr. Balsai István

A Kormány az előterjesztést azzal fogadta el, hogy az Országgyűlésnek benyújtandó tájékoztató helyezzen súlyt az ország teherbirőképességére, húzza alá, hogy az elsődleges cél a privatizáció, továbbá a tájékoztató az egyházi tulajdonnal kapcsolatos problémák rendezését az elfogadott tulajdoni téziseknek megfelelően tárgyalja.

5. Előterjesztés a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról.

Előadó:

 • dr. Horváth Balázs
 • dr. Balsai István

A Kormány úgy foglalt állást, hogy az előterjesztést következő ülésén tárgyalja meg.

6. Előterjesztés a fegyveres erők és fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 1971. évi 10. tvr. módosításáról.

Előadó:

 • dr. Horváth Balázs
 • dr. Balsai István

A vitában részt vettek:

 • dr. Horváth Balázs
 • dr. Balsai István

A Kormány az előterjesztést elfogadta és a törvényjavaslatot a sürgősségi tárgyalás kezdeményezésével az Országgyűlés elé terjeszti.

7. Előterjesztés a Politikai Felelősséget Vizsgáló Bizottság létrehozásáról.

Előadó: dr. Balsai István

A vitában részt vettek:

 • dr. Balsai István
 • dr. Kelemen András
 • Keresztes K. Sándor
 • dr. Mádl Ferenc
 • dr. Für Lajos
 • dr. Horváth Balázs

A Kormány az előterjesztést 1 tartózkodással fogadta el és az országgyűlési határozat tervezetét a sürgősségi tárgyalás kezdeményezésével az Országgyűlés elé terjeszti.

8. Előterjesztés a nem állami felsőoktatási intézmények létesítésének alapvető feltételeiről.

Előadó: dr. Andrásialvy Bertalan

Meghívott: dr. Manherz Károly, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium közigazgatási államtitkára

A vitában részt vettek:

 • dr. Andrásfalvy Bertalan
 • dr. Jeszenszky Géza
 • dr. Manherz Károly
 • dr. Győriványi Sándor
 • Keresztes K. Sándor
 • dr. Kelemen András
 • dr. Mádl Ferenc
 • dr. Balsai István
 • dr. Boross Péter
 • dr. Györgyi Kálmán

A Kormány az előterjesztést azzal fogadta el, hogy

- a nem állami felsőoktatási intézmények létesítésének tárgyi feltételeinél is legyenek mérvadóak a hasonló képzést folytató állami felsőoktatási intézményre irányuló normatívák;

- a nem állami felsőoktatási intézmények vezetőinek kinevezésekor az intézményi testületek és az alapitő véleményét is figyelembe kell venni.

9. Előterjesztés a Kormány két ülése között a miniszterelnök által aláirt rendeletekről és határozatokról.

Előadó: dr. Müller György

A Kormány az 1990. augusztus 6. - augusztus 26. közötti időszakra vonatkozóan az alábbi rendeleteknek és határozatoknak a miniszterelnök részéről történt kiadását (I), illetőleg a Kormány tagjainak következő jelentéseit (II) tudomásul vette, egyben felhatalmazta a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkárát azoknak a kormányülés jegyzőkönyvében való rögzítésére:

I.

1. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1989. évi június hő 9. napján aláírt, a Magyar Népköztársaság Kulturális és Tájékoztatási Központjának a Németországi Szövetségi Köztársaságban történő felállításáról szóló Megállapodás kihirdetése.

2. A Magyar Gazdasági Kamara Alapszabályának jóváhagyása.

3. A Budapesten 1989. július 12. napján aláírt magyar-amerikai légiközlekedési egyezmény kihirdetése.

4. A Magyar Távirati Iroda vezérigazgatója első helyettesének felmentése.

5. A Magyar Távirati Iroda ügyvezető vezérigazgató-helyettesének megbízása.

6. A Magyar Népköztársaság Kormányaés az Olasz Köztársaság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és védelméről szóló Megállapodás és a hozzá csatlakozó Jegyzőkönyv kihirdetése.

7. Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökének megbízása.

8. Egyes Kormányhatározatok hatályon kívül helyezése.

9. A Nemzetközi újjáépítési és Fejlesztési Bankkal az Állami Fejlesztési Intézet kötvénykibocsátásával kapcsolatban megkötendő garancia- és kártalanítási egyezmény elfogadása és megkötése.

10. Magyar-dél-afrikai kereskedelmi egyezmény létrehozása.

11. Nepállal kötendő kereskedelmi egyezmény.

12. Vízummentes megállapodások kötése.

13. A vízumkényszer megszüntetésére vonatkozó megállapodás kötése Svájc Szövetségi Tanácsával.

14. A távközlésfejlesztésre vonatkozó tanulmányterv készítésének pénzügyi támogatásáról szóló magyar-amerikai kormányközi szerződés.

15. USD TDP (Trade and Development Program) Grant Agreement aláírása.

16. A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Nagy-Britannia és Észak-írország Egyesült Királyság Kormánya között a vámhatóságaik közötti kölcsönös adminisztratív segélynyújtásról szóló Egyetértési Memorandum létrehozása.

17. A magyar-jugoszláv államhatáron a határvonal ellenőrzéséről és határjelek karbantartásáról Pécsett, 1990. május 11-én aláírt jegyzőkönyv és a "Kiegészítés és Módosítás a Határvonal Leírásához és Térképeihez 1988-1989." című okmány jóváhagyása.

18. A magyar-tajvani kapcsolatokkal összefüggő kérdések.

19. Az Állami Fejlesztési Intézet tervezett külföldi kötvénykibocsátása.

20. Nagykövetek felmentése, kinevezése és megbízása.

21. Rendkívüli és meghatalmazott miniszter kinevezése.

22. Nagykövet akkreditálása a Szuverén Máltai Lovagrend mellé.

23. Főkonzulok kinevezése és megbízása.

24. A polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya részes államainak 11. ülésén való részvétel.

25. A Magyar Köztársaság Kormányának képviselete a WMO Repülésmeteorolőgiai Bizottságának kilencedik ülésszakán.

26. A Meteorológiai Világszervezet Alaprendszerek Bizottságának rendkívüli ülésén való részvétel.

II.

- A földművelésügyi miniszter jelentése az osztrák szövetségi mező- és erdőgazdasági miniszter látogatásáról;

- Mádl Ferenc tárca nélküli miniszter jelentése Zdravko Mrsics horváth külügyminiszter és delegációja fogadásáról;

- Kiss Gyula tárca nélküli miniszter jelentése Belgiumban tett látogatásáról;

- A külügyminiszter jelentése a velencei ötoldalú csúcstalálkozóról;

- Jelentés Antall József miniszterelnök brüsszeli látogatásáról;

- Jelentés Keresztes K. Sándor környezetvédelmi miniszter ausztriai és NSZK-beli tárgyalásairól;

- Jelentés az osztrák-magyar pénzügyminiszterek közötti találkozóról;

- Tájékoztató a központi költségvetési szervek kereseti helyzetével foglalkozó vizsgálatról.

* * *

A Kormány felhatalmazta a miniszterelnököt, hogy a vállalkozási nyereségadó- és általános forgalmi adó kedvezménnyel érintett települési körről szóló 64/1990. (III.27.) MT rendelet módosításáról szőlő kormányrendeletet aláírja.

10. Különfélék.

a) Előterjesztés az Érdekegyeztető Tanács 1990. augusztus 31-ei üléséről.

Előadó: dr. Győriványi Sándor

A vitában részt vettek:

 • dr. Győriványi Sándor
 • dr. Jeszenszky Géza
 • dr. Sárossy László
 • dr. Bod Péter Ákos
 • dr. Horváth Balázs
 • dr. Kelemen András
 • Keresztes K. Sándor
 • dr. Boross Péter
 • Siklós Csaba
 • dr. Mádl Ferenc
 • dr. Balsai István

A Kormány az előterjesztést azzal fogadta el, hogy a munkaligyi miniszter és az igazságügyi miniszter rövid időn belül készítsen előterjesztést az Érdekegyeztető Tanácsnak a döntéselőkészitési eljárásba való bevonásáról, az előterjesztést a Gazdasági Kabinet is tárgyalja meg.

b) Előterjesztés a volt Munkásőrség egyes ingatlanjainak hasznosításáról.

Előadó: dr. Rabár Ferenc

A Kormány úgy foglalt állást, hogy az előterjesztést a Gazdasági Kabinet elé kell vinni, majd ismét be kell nyújtani a Kormányhoz.

c) Előterjesztés a Kormány Védelmi Irodájának megszűntetéséről.

Előadó: dr. Müller György

A szóbeli előterjesztés alapján a Kormány intézkedett Védelmi Irodájának megszüntetéséről, és úgy döntött, hogy a honvédelmi miniszter a minisztérium szervezetében hozzon létre Védelmi Koordinációs Irodát a védelemmel összefüggő döntések előkészítésének és végrehajtásának koordinálására.

d) Előterjesztés az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság helyettes vezetőjének

Előadó: dr. Müller György

A Kormány Barát Gábort, az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság helyettes vezetőjévé 1990. szeptember 1-jei hatállyal kinevezte.

e) A Kormány hozzájárult, hogy az ősz folyamán a honvédség egységei közreműködjenek a mezőgazdasági munkálatokban.

f) A Kormány Bogár László, a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma politikai államtitkárának bejelentése alapján tudomásul vette, hogy a minisztérium a Kormány augusztus 9-én hozott döntésének és a Biztonsági Tanács 661. számú határozatának megfelelően a szükséges intézkedéseket megtette. Hozzájárult, hogy az augusztus 9-ei döntésnek megfelelően az iraki és a kuvaiti kereskedelmi forgalom teljes körű felfüggesztéséről szóló intézkedés határozatban megjelenjen, továbbá az a felhatalmazás is, amely alapján a nemzetközi gazdasági kapcsolatok miniszterek utasíthatja a gazdálkodó szervezeteket az említett országokba irányuló kereskedelmi forgalom azonnali leállítására, illetőleg mindenfajta kereskedelmi kapcsolat megszüntetésére.

g) Dr. Mádl Ferenc tárca nélküli miniszter szóbeli tájékoztatót adott annak a jogvitának a helyzetéről, amely a magyar beruházó és az osztrák kivitelező között folyik.

A Kormány a tájékoztatót tudomásul vette.

h) A Kormány hozzájárult, hogy a Földművelésügyi Minisztérium az alábbi kormány-nyilatkozatot tegye közzé:

Az elmúlt időszakban a termőföld tulajdon rendezésével kapcsolatos viták során több olyan nyilatkozat is napvilágot látott, melyek hatásaként bizonytalanság mutatkozott a Kormány szándékait illetően a mezőgazdasági termelők körében.

A Kormány ezúton is kinyilvánítja azt a határozott szándékát, hogy a termőföld tulajdon rendezésével kapcsolatos végleges javaslatainak megtételénél csak olyan megoldást választ, amely biztosítja, hogy a termőföld azok tulajdonába kerüljön, vagy maradjon, akik azt az adott feltételek között a leghatékonyabban képesek megművelni, s akik hosszú távon érdekeltek termőképességének megtartásában, illetve javításában. Célunk, hogy minden törvényes eszközzel megőrizzük a mezőgazdasági termelés folyamatosságát, az ország lakosságának ellátását és a nemzetgazdasági szempontból fontos exportot.

Ezeket az elveket a tulajdonrendezési törvényt előkészítő munka során a Kormány határozottan érvényesíteni kívánja.

Ezért a Kormány kéri a mezőgazdasági nagyüzemeket és az egyes termelőket, hogy a betakaritási és a jövő évi termést megalapozó munkákat időben a korábbi években tapasztalt szakszerűséggel végezzék el. A Kormány - a földtulajdon rendezés végrehajtása során - megteremti a jogi biztosítékát annak, hogy a termelőmunka eredménye azé legyen, aki a munkát egyben el is végezte.

11. Javaslat a Kormány 1990. szeptember 6-ai ülése napirendjére.

Előadó: dr. Müller György

A Kormány a javaslatot azzal fogadta el, hogy a következő ülése napirendjére kell tűzni a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló előterjesztést is.
Az előterjesztés előadója dr. Horváth Balázs és dr. Balsai István.

jegyzokonyv kivonat 1990 08 30 alairas 1

jegyzokonyv kivonat 1990 08 30 alairas 2