Tudományos cikkei

Antall József – A. Fülepp Klára

Bár egyre ritkábban, mégis gyakran találkozunk a nehéz terhet húzó hatalmas testű igáslovakkal. Ki hinné, hogy ősük öt ujjon járó, róka nagyságú emlős volt? Ujjai egyre fogytak, termete pedig egyre növekedett. Ma a ló tulajdonképpen a megmaradt egyet­len ujján cipeli saját terhét.

De közben bizony évmilliók teltek el.

A ló egyike az ember legrégebbi háziállatainak. Valószínűleg nem egyszerre és nem egy helyen szelídítették meg, hanem több részén az óvilágnak, és nem is egyféle vadló­fajtából. Közép-Ázsiában, a mongolok földjén már Kr. e. 5000 évvel befogták és megszelídítették a nagyfejű, alacsony termetű és hallatlanul szívós, ún. Przewalski-vad­lovat, a takit. Jóval formásabb és mutatósabb vadló volt a tarpán, amelyet ugyancsak nagyon régen, talán Kr. e. 4000 évvel szelídítettek meg a mai Szovjetunió déli részein fekvő sztyeppen élő nomád népek. A híres orosz utazó, Przewalski által a XIX. század végén felfedezett vadló, a taki még ma is él, egyes állatkertekben megtalálható. A tarpán azonban kipusztult, 1879-ben lőtték le az utolsó példányt a dél-orosz síkságon. Kegyetlenül irtották századokon át a tarpánokat, hiszen gyakran elcsábították az orosz parasztok háziló-méneseit. A szabad életforma még a félig szabadon élő méneseknek is vonzóbb lehetett, ezért választották olyan gyakran a tarpán társaságát az ember helyett.

Élt azonban Európában az ide vetődött és gyakran nagyobb ménesekben legelésző keleti vadlovak mellett két nyugati, ha úgy tetszik, európai vadlófajta is. Az egyik a hatalmas termetű, nagy csontozatú, „robusztus” vadló, amelyik a nehéz hidegvérű lovak őse. Ezek húzzák a nehéz „stráfkocsikat”, ezek voltak régen a nehéztüzérség leghasz­nálhatóbb lovai. Ezzel szemben éppen alacsony termetével üt el tőle a pónik ősét alkotó észak-európai vadló, amelyiknek egyenes ági leszármazottja – a pesti Állatkertben is látható, sőt meglovagolható – shetlandi törpeló. Bozontos sörénye szinte még ma is felidézi a régi időket, amikor a hideg Északon, kitéve a tengeri szélnek, legelészhetett a mostoha körülmények között is megélő törpe vadló.

Érdekességként megjegyezhetjük, és a környezet, a táplálkozás jelentősége szempontjából igazán figyelemre méltó azoknak a kutatóknak az álláspontja, akik szinte azonos fajta, különböző körülmények között élő „tájtípusoknak” tekintik a hatalmas testű európai vadlovat, az észak-európai törpelovat, sőt még a Belső-Ázsia sivatagos terü­letein „elcsenevészesedett” takit is. Erre mutatna az utóbbinak aránytalanul nagy feje és erős csontozata, valamint mindháromnak sokban hasonló – csak nagyított és kicsinyített – megjelenése, külseje. Egyiket kisebbé és vékonyabbá tette volna a sivatag, az északi kies táj, a másikat pedig „eltömegesítette” volna a buja európai legelő és erdő növényzete. Ez sem lehetetlen, erre majd megfelelnek egyszer az ásatásokkal foglal­kozó tudósok.

A ló és az ember találkozása szinte új fordulatot adott a fejlődésnek. Évezredeken át a ló volt a legjobban használható háziállata. Lovagolta, kocsiba fogta, málhát rakott rá, ette húsát, itta tejét, és pusztulása után még bőrét is felhasználhatta. Vele volt a vadá­szaton, a nyáj őrzésében, a harcmezőn és a verítékeztető földművelés mindennapjai­ban egyaránt. Vele pompázott ünnepnapjain, vele szórakoztatta a királyokat és a népe­ket. Tulajdonképpen csak a gép megjelenése szorította ki, tette „másodrendű pol­gárrá” a mezőgazdaságban és a gazdasági életben. De egyelőre még számos területen nélkülözhetetlen, így temetése, a siratóénekek hangoztatása még korai. A sportban viszont egyre népszerűbbé válik, egyre többen válnak híveivé az ősi és az új lovas-számoknak.

Belső-Ázsiából terjedt el a ló Kínába, valamint a távol-keleti országokba. De a népvándorlás hullámai Európába is elsodorták az alacsony termetű, nem szép, de hallat­lanul szívós állatokat. A tarpán megszelídített példányai pedig már az Kr. e. III. év­ezredben megjelentek a régi Örményországban, majd a következő évezredben Babiló­niában. Innen már csak egy ugrás volt Egyiptom, ahol az Kr. e. 1800 körül kezdték hasz­nálni a lovat. Igazi paradicsoma, de nem a jólétben, hanem az edzésben, Arábia lett az időszámításunk körüli évtizedektől kezdve. Így tehát a legnemesebb lovakat Európa délkeleti felében, majd pedig a Földközi-tenger mentén tenyésztették. Az emberi tör­ténelem virágzása nem is választható el a ló históriájától.

Nem véletlen, hogy az ókori Kelet hatalmas kultúrát hozó világa egybeesett a ló­tartással, míg a ló nélkül fejlődött nagy amerikai kultúrák szükségszerűen még saját földrészükön is bizonyos fokú belső elszigetelődésbe kerültek. Bezzeg az óvilágban! A perzsák nagyszerű lovaik nélkül nem válhattak volna az ókori világ félelmetes hódí­tóivá. A versenyeket is rendező görögök – akik lovagoltak, és kocsiba is fogták paripái­kat – sem vállalkozhattak volna nélkülük olyan hódításokra, mint Nagy Sándor tette, akinek híres „Ökörfejű” (Bukefalosz) lova ugyancsak valami szívós takiivadék lehetett.

De ennél is nagyobb szerepet játszott az ókori Rómában. A hadseregben ugyan soha­sem szorította ki a zárt rendben felvonuló gyalogságot, mégis jelentős szerepet játszott gyorsaságával. Gyors kétkerekű kocsijaik járták a hatalmas birodalom jól kiépített hadi útjait. Róma és Aquincum között – váltott lovakkal – két hét sem kellett a posta megérkezéséig. De vágtató lovaik szinte félelmetessé tették a városi közlekedést is Itáliá­ban. Nem is beszélve a kocsiversenyekről, amelyek gyakran véres összeütközésekre vezettek a „szurkolók” között.

A verseny, a sport azonban egy időre háttérbe szorult, amikor Róma hanyatlása után megjelentek a népvándorlás hullámain az első lovas nomád népek. Attila hunjai félelmetes hírnevet szereztek a keleti lovaknak. Az európai népek szemében szinte összenőttek lovaikkal. Ezek a mongol–török népek bizony csaknem egész életü­ket lovon töltötték. Ez volt életelemük, ez volt minden gazdaságuk és gazdagságuk forrása. Hatalmas távolságokat vágtattak be rövid idő alatt. Az európai ember szá­mára elképzelhetetlenül gyorsan jelentek meg és tűntek el lovaikon. Egymást követték a hunok, az avarok, a magyarok, a besenyők, a kunok és a legfélelmetesebb ellenség: a mongol-tatárjárás. Persze lehet, hogy csak azért tűnik nekünk ez a legfélelmetesebb­nek, mert a többi előttünk volt, illetve magunk voltunk részesei, mi tettük…

A kalandozások évszázadában őseink bejárták egész Európát. Hol Bizáncot zaklat­ták, hol az Atlanti-óceánig portyáztak kisebb csapatokba verődve. Nyilaikat „rettegte” Európa. A tatárjárás idején a félelmetes ellenféllel szemben lényegében már euró­pai harcmodorban küzdő, ősi fortélyait felejtő sereg állt szemben, és vesztett Mohinál. A középkor századaiban a nehéz európai lovak szolgáltak mindenütt. A nehéz pán­célt csak ezek tudták elviselni. Ez azután lelassította a vágtát, elfeledtette az ősi takti­kát. Csak akkor elevenedett fel újra a könnyűlovasság harcmodora, és nőtt meg újra jelentősége, amikor megjelent Európa kapujában és hazánkban a török. A török lovas­sággal szemben újra szükség volt a könnyen mozgó, portyázásra is alkalmas lovasságra. Így fejlődött ki a balkáni népeknél és a magyarságnál a huszárság intézménye, amely azután mint a legmagyarabb fegyvernem vonult be a köztudatba. Mindenesetre biztos az, hogy a magyar huszárság lett a könnyűlovasság példaképe a XVII–XVIII. század­ban, és ezért vált olyan keresetté nemcsak a magyar ló, hanem a magyar huszár is. A függetlenségét vesztett Magyarország fiai ontották egymás vérét Mária Terézia és Nagy Frigyes seregeiben, sőt magyarok alkották a francia Bercsényi-huszárok nagy részét is. De magyarok képezték ki Amerika első hivatásos lovas katonáit Washington és Lincoln seregeiben egyaránt.

A ló azonban nemcsak a lovagi tornákon, a csatatereken állta meg a helyét, hanem fokozatosan a mezőgazdaság legfontosabb igaerejévé, vontatójószágává is vált. Szán­tásra és boronálásra éppen úgy felhasználták már századokkal azelőtt, mint a kocsik vontatására.

De az ősi sportok, a lovas vadászatok sem múltak el nyomtalanul. Új korszakot jelen­tett a lótenyésztés és a lovas sportok történetében az angol lóversenyek elterjedése. Hazánkban Széchenyi István nevéhez fűződik a megjelenése. A világ legjobb telivér­fajtájából, az arab telivérből és a hazai fajtákból tenyésztették ki gondos válogatással és edzéssel a világ leggyorsabb lovát, az angol telivért. Jelentősége azonban nemcsak a versenypályán nagy, hanem az egész lótenyésztés szempontjából. Igen erős izomzatú, edzett lófajta, amivel érdemes keresztezni még a gazdasági lovakat is. Az ősi magyar lónak más fajtákkal, közöttük az arabbal történt évszázados nemesítése után lényegében az angol telivérrel történt végső keresztezése után jött létre a legkeresettebb kiviteli cikkünk, a magyar félvér. De még említsük meg az ügetőversenyeket, ahol ugyancsak gondos tenyésztéssel sikerült kitenyészteni az amerikai ügetőlovat.